Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 49/2019 - 91Rozsudek KSHK ze dne 11.02.2021

Prejudikatura

6 As 33/2006


přidejte vlastní popisek

30 A 49/2019 - 91

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudkyň Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Ivony Šubrtové ve věci

žalobce: MUDr. A.S.

zastoupeného advokátem Mgr. Tomášem Hrstkou sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice

proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 4. ledna 2019, č. j. KUKHK-33454/UP/2018/Sv,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 4. ledna 2019, č. j. KUKHK-33454/UP/2018/Sv, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 11 228 Kč, a to do 10 dnů ode dne právní moci rozsudku, k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

I.
Předmět řízení

1. Rozhodnutím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 28. 8. 2018, č. j. MUDK-VÚP/87209/bre7400-2018, bylo v řízení vedeném podle § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodnuto o nenařízení odstranění stavby s názvem: „Účelová komunikace k rodinnému domu č. p. X, v ulici X, obec X, část obce X.“

2. Proti tomuto rozhodnutí – v celém jeho rozsahu – podal žalobce dne 18. 9. 2018 včasné odvolání (pro nepřezkoumatelnost, nezákonnost a nesprávnost rozhodnutí), které následně doplnil o podrobné odůvodnění. O podaném odvolání rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím, kterým odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvého stupně potvrdil.

II.
Obsah žaloby

3. Žalobce napadá rozhodnutí žalovaného, konkrétně tedy rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 4. 1. 2019, č. j. KUKHK-33454/UP/2018/Sv, pro jeho nepřezkoumatelnost.

4. Nepřezkoumatelnost žalobou napadeného rozhodnutí žalobce spatřuje v tom, že žalovaný nevypořádal odvolací námitky žalobce týkající se příjezdu k domu coby stavby dle § 2 odst. 3 stavebního zákona. V této souvislosti žalobce odkázal na čl. I doplnění odvolání ze dne 5. 10. 2018.

5. Další důvody nepřezkoumatelnosti žalobou napadeného rozhodnutí žalobce spatřuje v té části rozhodnutí, kde se žalovaný vyjadřuje k podkladům k povolení terénních úprav a sjezdu a absenci jakéhokoli odůvodnění stran odvolacích námitek týkajících se studny.

6. Krajský soud na tomto místě odkazuje na text žaloby, která je na č. l. 4 – 6 p. v. soudního spisu a to s ohledem na jeho další procesní postup, který je popsán níže.
II.
Vyjádření žalovaného k žalobě

7. Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil dne 5. 4. 2019, kdy plně odkázal na žalobou napadené rozhodnutí a navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu. 8. Dále uvedl, že spis sp. zn. KUKHK-33454/UP/2018/Sv, jehož součástí je žalobou napadené rozhodnutí a další podklady z řízení jemu předcházejícího, předal dne 27. 2. 2019 Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky, a to k jeho výzvě ze dne 13. 2. 2019.

III.
Skutkové a právní závěry krajského soudu 9. Krajský soud již na tomto místě předesílá, že ve věci rozhodl bez nařízení jednání, a to s odkazem na § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), neboť žalobou napadené rozhodnutí zrušil pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů.

10. K výše uvedenému postupu krajský soud přistoupil s ohledem na skutečnost, že žalovaný ani přes opakované výzvy soudu nedoložil správní spis, respektive tento předložil ve zcela nekompletní podobě.

11. Krajský soud při svém rozhodování vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, č. j. 6 As 33/2006 – 92, dle kterého: „Pokud správní orgán nepředloží soudu správní spisy v souladu s výzvou podle § 74 odst. 1 s. ř. s., nelze bez dalšího rozhodnutí správního orgánu zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí, ale je nezbytné správní orgán k jejich předložení opětovně vyzvat, poučit jej o následcích, které by nepředložení spisu mohlo způsobit (§ 36 odst. 1 s. ř. s.), případně uložit sankci za neuposlechnutí výzvy soudu podle § 44 s. ř. s.“

Za správnost vyhotovení: R. V.

12. Krajský soud veden výše uvedenou úvahou níže nastiňuje skutkový průběh nyní projednávané věci. 13. Žalobce podal dne 13. 3. 2019 ke krajskému soudu předmětnou žalobu a žalovaný byl dne 19. 3. 2019 vyzván k předložení správního spisu. Ve vyjádření k žalobě dne 5. 4. 2019 žalovaný sdělil, že správní spis byl zaslán na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, jak je již ostatně uvedeno výše.

14. Přípisem krajského soudu ze dne 27. 11. 2020, který byl žalovanému doručen dne 30. 11. 2020, byl žalovaný opětovně vyzván k předložení správního spisu ve lhůtě dvou týdnů, avšak bez poučení o dalším možném postupu soudu.

15. Dne 30. 11. 2020 žalovaný soudu sdělil, že požadovaný spisový materiál je stále u Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. 16. Krajský soud tedy zaslal dne 4. 12. 2020 (doručeno 7. 12. 2020) přípisem dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, kdy lze očekávat, že bude předmětný správní spis vrácen zpět žalovanému. Ministerstvo pro místní rozvoj reagovalo dne 1. 2. 2021 s tím, že správní spis byl dne 16. 12. 2020 zaslán zpět žalovanému.

17. Krajský soud však ještě dne 3. 2. 2021 opětovně urgoval Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a žalovaného, neboť v té době ještě nebyla ve spise začíslována odpověď Ministerstva pro místní rozvoj České republiky doručená soudu dne 1. 2. 2021. V této urgenci zaslané Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky a na vědomí žalovanému bylo uvedeno poučení krajského soudu o možnosti zrušení rozhodnutí žalovaného pro nepřezkoumatelnost s odkazem na výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, č. j. 6 As 33/2006 – 92.

18. Následně krajský soud obratem – v reakci na sdělení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ze dne 1. 2. 2021 – opětovně vyzýval žalovaného k předložení předmětného správního spisu a opětovně jej poučil o možnosti zrušit jeho rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost s odkazem na výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu.

19. Dne 5. 2. 2021 je krajskému soudu žalovaným zaslán spis, nicméně tento obsahuje pouze čtyři dokumenty (vymezené i v „obsahu správního spisu“ na titulní straně). Konkrétně jde o: 1. sdělení č. j. MUDK-VÚP/120018-2018 ze dne 2. 11. 2018 Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru výstavby a územního plánování, doručeno dne 6. 11. 2018, o předání odvolání MUDr. A. S. podaného dne 18. 9. 2018 prostřednictvím advokáta JUDr. S.a K., 2. kopie výpisů z KN a mapka, 3. rozhodnutí žalovaného, 4. sdělení žalovaného zn.: KUKHK-33454/UP/2018/Sv ze dne 25. 1. 2019 o oznámení nabytí právní moci žalobou napadeného rozhodnutí.

20. Správní spis neobsahuje rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, včetně podkladů pro jeho vydání, neobsahuje odvolání žalobce, včetně jeho doplnění, na které tento hojně odkazuje v žalobě, a případně další podklady pro rozhodnutí žalovaného o odvolání žalobce.

21. Krajský soud tedy s ohledem na výše detailně popsaný vývoj dospívá k závěru, že zde jsou splněny podmínky plynoucí z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu a je zde tedy dán důvod pro zrušení rozhodnutí žalovaného pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů.

22. Povinností žalovaného je soudu správní spis k jeho výzvě předložit, zároveň jde o vyjádření procesní obrany žalovaného, který předložením správního spisu (na jehož obsah sám ve vyjádření k žalobě odkazoval) „obhajuje“ své rozhodnutí a řízení jemu předcházející.

23. Žalobce v žalobě napadá rozhodnutí žalovaného pro nepřezkoumatelnost mj. proto, že nedošlo k řádnému vypořádání námitek vznesených žalobcem v odvolání proti rozhodnutí správního

Za správnost vyhotovení: R. V. orgánu prvého stupně. Krajský soud není schopen ze správního spisu zjistit, co bylo obsahem odvolání žalobce, které mělo být dle jeho slov podáním ze dne 5. 10. 2018 podstatně doplněno, a co bylo obsahem rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, proti kterému odvolání žalobce směřovalo.

24. Krajský soud opakovaně žalovaného vyzýval k předložení správního spisu a opětovně jej poučil o možných následcích nepředložení kompletního správního spisu s výslovným odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, č. j. 6 As 33/2006 – 92. I přes všechno výše uvedené žalovaný své povinnosti nedostál, nemůže tedy fakticky dojít k věcnému přezkumu jeho rozhodnutí.

25. Spíše nad rámec výše uvedeného krajský soud uvádí, že nepřistoupil k dalšímu možnému opatření, a to uložení pořádkové pokuty. Tato možnost je pouze alternativou dalšího postupu soudu, avšak dle názoru soudu se obecně nejeví jako vhodná, neboť předložení správního spisu je vyjádřením procesní obrany žalovaného k podané žalobě. Záleží na správním orgánu (žalovaném), jaké prostředky, nástroje a postup k obraně svého rozhodnutí (napadeného žalobou) zvolí.

26. S ohledem na výše uvedené krajský soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.
IV.
Náhrada nákladů řízení

27. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 60 odst. 1 s. ř. s. tak, že procesně plně úspěšný žalobce má proti žalovanému nárok na náhradu nákladů řízení v celkové výši 11 228 Kč. Náklady řízení tvoří soudní poplatek ve výši 3 000 Kč dle položky 18 bodu 2 písmene a) Sazebníku jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., dále odměna advokáta dle § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (3 100 Kč za jeden úkon právní služby) ve výši 6 200 Kč (tj. za dva úkony právní služby – převzetí a příprava zastoupení a podání žaloby). Dále náhradu nákladů řízení představuje paušální náhrada hotových výdajů zástupce žalobce ve výši 2 x 300 Kč dle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za celkem dva účelně vynaložené výdaje zástupce žalobce, tj. 600 Kč. Náklady soudního řízení dále představuje 21 % DPH z odměny a náhrad v celkové výši 1 428 Kč. Náhrada nákladů řízení tedy celkově činí částku 11 228 Kč. Výše uvedenou částku je žalovaný povinen zaplatit žalobci v souladu s § 64 s. ř. s. a § 149 odst. 1 o. s. ř. k rukám zástupce žalobce.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.) Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Za správnost vyhotovení: R. V. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 11. února 2021

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: R. V.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru