Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 43/2013 - 88Usnesení KSHK ze dne 20.05.2014

Prejudikatura

4 As 24/2012 - 18


přidejte vlastní popisek

30A 43/2013-88

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce: P. J., zastoupeného Mgr. Ing. Daliborem Jandurou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103, proti žalovanému: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, Rokytnice nad Jizerou, v řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy, takto:

I. V řízení, které bylo přerušeno usnesením podepsaného soudu ze dne 15. 8. 2013, č. j. 30A 43/2013-28, se pokračuje.

II. Řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení v r á t í část soudního poplatku, a to ve výši 4.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal návrh na zrušení části opatření obecné povahy, konkrétně části územního plánu Města Rokytnice nad Jizerou ve znění Dodatku č. 1 schváleného usnesením zastupitelstva Města Rokytnice nad Jizerou č. 784 ze dne 23. 6. 2010. Řízení ve věci bylo přerušeno usnesením nadepsaného soudu ze dne 15. 8. 2013, č.j. 30A 43/2013-28.

Protože důvody, pro které bylo řízení přerušeno, odpadly, krajský soud v řízení pokračuje (viz výrok I.).

Podáním ze dne 14. 5. 2014 vzal navrhovatel před jednáním návrh v plném rozsahu zpět. Vzhledem k tomu krajský soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil (viz výrok II.).

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož bylo-li řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů (viz výrok III.).

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podmínky citovaného ustanovení byly splněny, ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000,- Kč se proto žalobci vrací 4.000,- Kč (viz výrok IV.).

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.)

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 20. května 2014

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru