Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 43/2010 - 93Usnesení KSHK ze dne 01.11.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 145/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

30A 43/2010-93

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobkyně A. H.,proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2010, čj. 5155/RR/2008-22, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 18. 6. 2010 domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2010, čj. 5155/RR/2008-22. Krajský soud ji proto vyzval usnesením ze dne 25. 10. 2010, čj. 30A 43/2010-26, k zaplacení soudního poplatku, který činí podle položky 14a bod 2 písm. a) Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. V reakci na to žalobkyně požádala podáním ze dne 29. 11. 2010 krajský soud o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů k ochraně jejích práv v tomto řízení. Po posouzení jejích majetkových poměrů krajský soud usnesením ze dne 10. 5. 2011, čj. 30 A 43/2010-64, tuto její žádost zamítl. Kasační stížnost proti tomuto usnesení pak zamítl Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 24. 8. 2011, čj. 1 As 80/2011-79. Následně proto krajský soud usnesením ze dne 5. října 2011, čj. 30 A 43/2010-89, znovu žalobkyni vyzval k zaplacení předmětného soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň ji v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Žalobkyni bylo zmíněné usnesení, jak vyplývá z doručenky, doručeno dne 12. 10. 2011.

Lhůta jednoho týdne k zaplacení soudního poplatku uplynula dnem 19. 10. 2011, přičemž poplatek nebyl v uvedené lhůtě, ani do vydání tohoto rozhodnutí, zaplacen. Krajský soud musel proto řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řízení správním (dále jen „s. ř. s.“), a § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavit.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 102 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 1. listopadu 2011

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru