Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 33/2020 - 24Usnesení KSHK ze dne 06.05.2020

Prejudikatura

4 Ads 37/2004


přidejte vlastní popisek

30 A 33/2020- 24

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudkyň Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Ivony Šubrtové ve věci

žalobce: J. V.

o podání doručeném zdejšímu soudu dne 22. 12. 2019,

takto:

I. Podání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu bylo dne 22. 12. 2019 doručeno podání žalobce nazvané jako žaloba proti rozhodnutí, které on sám označil svou značkou P 1558.

V něm jako žalobce označil sebe a dále M. V. a A. V. Plné moci k podání za tyto osoby však nedoložil. Jako žalovaného neoznačil nikoho.

Z obsahu podání nebylo možné vůbec dovodit, proti kterému rozhodnutí konkrétně žalobcem označeného správního orgánu žalobce vlastně brojí. Rovněž tak podání neobsahovalo návrh, čeho se žalobce vlastně domáhá (tj. jak má soud v dané věci rozhodnout).

Výše uvedené podání tak nesplňovalo náležitosti vymezené v § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Krajský soud proto usnesením ze dne 10. 1. 2020, čj. 3 Na 59/2020-7, vyzval žalobce k odstranění vad podání. Vyzval jej, aby ve stanovené lhůtě označil, proti jakému odpůrci podání směřuje, označil zásah, proti němuž se ochrany domáhá, vylíčil rozhodující skutečnosti, označil důkazy, jichž se dovolává a navrhl výrok rozsudku. Současně soud žalobce poučil, že nebudou-li vady podání v této lhůtě odstraněny a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, soud podání dle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítne.

Žalobce zareagoval podáním doručeným zdejšímu soudu 11. 2. 2020 a jeho doplněním doručeným 12. 2. 2020. Jednalo se však o podání, která se nevztahovala pouze k dané věci, ale žalobce je učinil ve všech věcech, které byly v té době u zdejšího soudu projednávány (šlo o 9 věcí).

Krajský soud ovšem musí konstatovat, že obsah těchto podání je nadále značně chaotický až zmatečný a žalobce jimi ani jednu z vytýkaných vad původního podání neodstranil.

V uvedených podáních vznesl žalobce současně žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů, který by hájil jeho zájmy v daných řízeních. Tyto žádosti nikterak neodůvodnil.

Dle § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne.

Dle § 35 odst. 10 s. ř. s., navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

Aby tedy žalobci mohlo být přiznáno osvobození od soudních poplatků, potažmo mu mohl být ustanoven zástupce, musí mít soud jasno v tom, že návrh žalobce nemůže být zjevně neúspěšný.

V posuzované věci však, přes shora zmiňovanou výzvu, žalobce soudu dosud vůbec nesdělil, na ochranu proti jakému zásahu jakého správního orgánu žalobu dle s. ř. s. podává. Soud tak dosud neví, zda žaloba může mít vůbec naději úspěch, není ani zřejmé, zda je zdejší soud k jejímu projednání místně příslušný apod. Aby tedy krajský soud mohl posoudit důvodnost shora uvedených žádostí žalobce, musí mu žalobce poskytnout (byť třeba jenom ve stručné podobě) informace, na základě nichž by mohl otázku zjevné neúspěšnosti žalobcova návrhu relevantním posoudit.

Proto krajský soud opakovaně vyzval žalobce usnesením ze dne 27. 2. 2020, čj. 30 A 33/2020-20, aby vady žaloby odstranil, a to stejným způsobem jako v předchozím usnesení ze dne 10. 1. 2020. K tomu stanovil žalobci přiměřenou lhůtu, a to i s přihlédnutím k tvrzením žalobce o jeho neschopnosti zvládat velký počet písemností, které jsou mu dle jeho tvrzení zasílány z různých soudů. Znovu také žalobce poučil v tom smyslu, že nebudou-li vady podání v této lhůtě odstraněny a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, soud podání dle § 37 odst. 5 soudního řádu správního odmítne.

Ve stanovené lhůtě však žalobce již vůbec nezareagoval, tedy nevykázal žádnou známku součinnosti. Přitom odstranění shora uvedených vad podání představuje zcela jednoduchý úkon, který nemohl žalobce nepřiměřeně zatížit ať už časově či jinak.

Vady jeho podání doručeného zdejšímu soudu dne 22. 12. 2019 tak odstraněny nebyly. Protože se jedná, jak je patrno ze shora uvedeného, o vady takové povahy a intenzity, že pro ně není možno v řízení pokračovat, krajskému soudu nezbylo, než postupovat dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. a podání odmítnout.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., kdy pro případ, že došlo k odmítnutí podání, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.) Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

Za správnost vyhotovení: I. S.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 6. května 2020

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. S.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru