Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 31/2014 - 80Usnesení KSHK ze dne 22.07.2014

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

30A 31/2014-80

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Pavla Kumprechta a JUDr. Marcely Sedmíkové ve věci žalobce: B. V., zast. JUDr. Janem Malým, advokátem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., pracoviště Resslova 1253/17a, Hradec Králové, PSČ 500 02, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, za účasti 1. Statutárního města Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ 502 00,

2. J. M., a 3. M. C., v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2014, zn. 23477/UP/2014/Kd, takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení. IV . Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,--Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou ze dne 25. 3. 2014 zrušení žalovaného rozhodnutí ve věci umístění stavby pastevního přístřešku pro sezónní chov max. 3 koní, včetně protipožárních zdí a vrtané studny na poz. parcele č. 41/2 v kat. území Roudnička.

Podáním ze dne 23. 6. 2014 vzal žalobce žalobu zpět. Krajský soud proto v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), řízení zastavil, neboť žalobce je oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst.4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno (viz výrok II. tohoto usnesení).

Osoby zúčastněné na řízení pak mají podle § 60 odst. 5 s.ř.s. právo na náhradu jen těch nákladů, které by jim vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jim soud uložil. Krajský soud žádnou takovou povinnost osobám zúčastněným na řízení neuložil, a proto jim ani nemohla být přiznána náhrada nákladů řízení (viz výrok III. tohoto usnesení).

Protože řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, byl dle ust. § 10 odst.3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, žalobci vrácen zaplacený soudní poplatek, ovšem s ohledem na § 10 odst. 4 citovaného předpisu jen ve výši 2.000,--Kč. Podle citovaného zákonného ustanovení totiž soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, ale vždy snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,--Kč. Žalobce uhradil na soudním poplatku 3.000,--Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 22. července 2014

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru