Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 22/2020 - 186Usnesení KSHK ze dne 09.03.2021

Prejudikatura

1 As 62/2010 - 68


přidejte vlastní popisek


číslo jednací: 30 A 22/2020 - 186

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudkyň Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Ivony Šubrtové ve věci

žalobců: a) B. C.

b) J. T. zastoupen žalobkyní a) B. C. proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, P. O. BOX 21, Praha 7 v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobci podali dne 18. 2. 2020 u zdejšího soudu žalobu, jíž se domáhali ochrany proti nečinnosti Ministerstva vnitra (kabinetu ministra vnitra), a to ve smyslu § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Nečinnost spatřovali v tom, že od incidentu, ke kterému došlo při policejní kontrole dne 14. 8. 2019 na dálnici D11 (kdy došlo k nezákonnému postupu policistů), ministerstvo neučinilo žádné nápravné opatření. Žádají proto, aby soud uložil tomuto ústřednímu správnímu orgánu státní správy – MV ČR povinnost vydat rozhodnutí.

V souvislosti s další souběžně projednávanou věcí žalobců u zdejšího krajského soudu žalobci vznesli námitku podjatosti vůči senátu 30 A krajského soudu ve všech správních žalobách podaných ke Krajskému soudu v Hradci Králové ve věci incidentu dne 14. 8. 2019 na dálnici D11, proto byla věc postoupena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Ten v této věci o námitce podjatosti rozhodl usnesením ze dne 29. 7. 2020, čj. Nao 111/2020-175, tak, že členové senátu 30 zdejšího krajského soudu nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí ve věci vedené pod sp. zn. 30 A 22/2020.

Následně krajský soud před projednáváním věci zkoumal, zda je k projednání věci místně příslušný.

Podle § 7 odst. 2 věty první s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je v řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Podle § 7 odst. 6 věty první s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

Správním orgánem, který je dle žalobců v nečinnosti, má být Ministerstvo vnitra (kabinet ministra vnitra), který má sídlo v Praze 7.

2
Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů.

Pokud soud, u něhož byl návrh podán, není k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 s. ř. s. k vyřízení soudu příslušnému. Toto postavení pak přísluší s ohledem na sídlo žalovaného Městskému soudu v Praze.

Vzhledem ke shora uvedenému krajský soud rozhodl, jak uvedeno ve výroku, a žalobu postoupil k projednání soudu místně příslušnému.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 9. března 2021

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: R. V.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru