Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 21/2011 - 107Usnesení KSHK ze dne 22.06.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

30A 21/2011-107

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr.Pavla Kumprechta ve věci žalobce P. J., proti žalovanému Městskému úřadu Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, za účasti 1. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové a 2. TJ Slavia – Jachting Česká Skalice, Dukelská 601, 549 01 Nové Město nad Metují, v řízení o žalobě o povinnosti nařídit žalovanému dodání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 31. 7. 1997, č.j.: VYST1615/416/97/Hz, a stavebního povolení ze dne 29. 5. 1998, č. j.: Výst. 923/225/98/Ře, žalobci, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobci se v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou ze dne 26. 4. 2011 toho, aby krajský soud nařídil žalovanému, aby mu „dodal“ rozhodnutí o umístění stavby ze dne 31. 7. 1997, č.j.: VYST1615/416/97/Hz, a stavebního povolení ze dne 29. 5. 1998, č. j.: Výst. 923/225/98/Ře, týkajících se stavby ČOV a sociálního zařízení v kat. území Česká Skalice. Protože žaloba neodpovídala základním požadavkům kladeným na podání § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), vyzval krajský soud žalobce usnesením ze dne 2. května 2011, č.j.

30A 21/2011-69, k odstranění jejich nedostatků. Přitom se žalobci dostalo patřičného poučení, aby je mohl odstranit. Žalobce se však výzvou neřídil a při jednání dne 22. 6. 2012 vzal žalobu zpět poté, co byl poučen o náležitostech žalob a v úvahu přicházejících druzích žalob podle s.ř.s. Ostatně rozhodnutí, jejichž „dodání“ se žalobce domáhal, zároveň přiložil k žalobě, takže jsou v jeho dispozici.

Protože vzal žalobce při jednání krajského soudu dne 22. 6. 2012 žalobu prohlášením do protokolu zpět, krajský soud v souladu s ustanovením § 47 písm.a) s.ř.s. řízení zastavil, neboť žalobce je oprávněn vzít žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl (§ 37 odst.4 s.ř.s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst.3 věta první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno (viz výrok II. tohoto usnesení).

Osoby zúčastněné na řízení pak mají podle § 60 odst. 5 s.ř.s. právo na náhradu jen těch nákladů, které by jim vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jim soud uložil. Krajský soud žádnou takovou povinnost osobám zúčastněným na řízení neuložil, a proto jim ani nemohla být přiznána náhrada nákladů řízení (viz výrok III. tohoto usnesení).

Protože řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, byl dle ust. § 10 odst.3 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, žalobci vrácen zaplacený soudní poplatek, ovšem s ohledem na § 10 odst. 4 citovaného předpisu jen ve výši 1.000,-- Kč. Podle citovaného zákonného ustanovení totiž soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, ale vždy snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,-- Kč. Žalobce uhradil na soudním poplatku 2.000,-- Kč.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§§ 54 odst. 5 a 55 odst. 5 s. ř. s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů uvedených v § 103 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Od 1. ledna 2012 se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 22. června 2012

Mgr. Marie Kocourková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru