Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 19/2010 - 44Usnesení KSHK ze dne 26.04.2011

Prejudikatura

5 Afs 69/2007 - 64


přidejte vlastní popisek

30A 19/2010-44

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce Zemědělského družstva OSTAŠ, se sídlem ve Žďáře nad Metují 141, PSČ 549 55, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 3, PSČ 500 03, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. března 2010, zn. 1238/ZP/2010-3, takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaným rozhodnutím žalovaný rozhodl o odvolání žalobce proti usnesení Městského úřadu Náchod ze dne 29. října 2009, čj. 40/2009/ŽP/Sy/N, jímž bylo zastaveno vodoprávní řízení ve věci „žádosti o možnost doplnění zkoušek těsnosti jímek u starých provozovaných stájí až po vydání řádné zákonné úpravy“, zahájené dne 9. října 2009, a to tak, že je v části odůvodnění změnil v celém rozsahu a v ostatním je potvrdil. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 3. března 2010, zn. 1238/ZP/2010-3, žalobou, kterou odůvodnil následujícím způsobem.

Žalobce žalovanému v podstatě vytýkal nedostatečnou aktivitu a pomoc při plnění svých zákonných povinností, vyplývajících žalobci z ustanovení § 39 odst. 4 písm. c) a d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Z uvedených zákonných ustanovení totiž plynou pro žalobce, jakožto osoby nakládající se závadnými látkami, mimo jiné povinnosti mít vybudován i u stájí dlouhodobě provozovaných kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek a provádět zkoušky těsnosti potrubí a nádrží ve stanovených termínech. V těchto souvislostech žalobce poukazoval na to, že stávající právní úprava neřeší tyto otázky až do jejich praktické realizace, takže svým povinnostem ani nemůže dostát. Přitom za jejich neplnění může být pokutován, což se již také stalo. Vzhledem k tomu žalobce navrhoval žalované rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení.

pokračování 30A 19 /2010

Žalovaný se vyjádřil k žalobě podáním ze dne 7. 7. 2010. Uvedl, že napadeným rozhodnutím nebyla žalobci stanovena žádná povinnost, tedy ani provést a předložit záznamy o zkouškách těsnosti. Bylo jím pouze zastaveno řízení o žádosti žalobce ze dne 21. 9. 2009, doručené prvoinstančnímu správnímu orgánu dne 9. 10. 2009, ohledně doplnění zkoušky těsnosti jímek u starých provozovaných stájí do havarijního plánu „až po vydání řádné zákonné úpravy“. Žádost byla podána v souvislosti s tehdy probíhajícím řízením u prvoinstančního správního orgánu, jehož předmětem bylo schválení plánu opatření pro případ havárie a v němž byl žalobce vyzván k předložení dokladů o provádění kontrol těsnosti jímek pro skladování močůvky a silážní šťávy a těsnosti propojovacích kanalizačních potrubí a jímek pro močůvku a silážní šťávy. Na rozdíl od něho dospěl žalovaný k závěru, že požadavek na předložení dokladů o uvedených zkouškách v rámci řízení o schválení havarijního plánu překračuje rámec náležitostí havarijního plánu určených vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Žalovaný tak korigoval názor Městského úřadu Náchod. Vzhledem k tomu navrhoval žalobu zamítnout.

K projednání žaloby nařídil krajský soud na den 26. dubna 2011 jednání. Při něm setrval každý z účastníků řízení na svých dosavadních stanoviscích. Žalobce zdůraznil, že se orgány veřejné správy zúčastněné na řízení neřídily platnou právní úpravou a požadovaly na něm něco, na co neměly ze zákona právo. Havarijní plán pro kravín Zastávka Žďár nad Metují byl sice schválen, přesto se žalobce cítí být v právní nejistotě, protože vlastní další objekty, u nichž ke schválení havarijních plánů dosud nedošlo. Obává se proto, jaké další doklady po něm budou požadovány. Od projednání žaloby očekával, že krajský soud stanoví „jakýsi metodický pokyn“, jak v podobných věcech postupovat a jenž by tak byl napříště pro správní orgány vodítkem. Pozastavoval se rovněž nad tím, že na něm byla požadována zkouška těsnosti u stavby, která byla kolaudována kolem roku 1960.

Krajský soud předně zkoumal, zda jsou dány podmínky, za nichž může jednat ve věci (podmínky řízení) a zjistil, že tomu tak není. Žalobce totiž podal v přezkoumávané věci nepřípustnou žalobu ve smyslu §§ 68 písmeno e) a 70 písmeno a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen “s.ř.s.”). V nich se totiž stanoví, že žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumávání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno, a to je mimo jiné právě i v případě, jedná-li se o rozhodnutí, které není rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky vyjádřené v § 65 odst. 1 s.ř.s. Podle citovaného ustanovení je totiž dána žalobní legitimace domáhat se zrušení rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li zákon jinak, jen tomu, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnost. Takovýmto rozhodnutím však žalované rozhodnutí o žádosti žalobce ze dne 21. 9. 2009 není, neboť nijak nezměnilo jeho právní pozici, kterou měl před jejím podáním.

Je to ostatně zcela logické, neboť žalobce žádal prvoinstanční správní orgán v podstatě jen o prodloužení lhůty stanovené mu k předložení zkoušek těsnosti jímek v rámci již probíhajícího vodoprávního řízení o schválení havarijního plánu pro kravín Zastávka Žďár nad Metují. Učinil tedy v podstatě procesní úkon, když jeho žádost neměla hmotně právní podklad. Navíc žalobce při jednání krajského soudu uvedl, že jím předložený havarijní plán vodoprávní úřad nakonec schválil, aniž by pro to byly doklady, ohledně nichž žádal o posečkání s jejich předložením, vůbec potřeba. I tato skutečnost dokládá, že se žalované rozhodnutí pozice žalobce vůbec nedotklo. Dlužno však poznamenat, že ke schválení daného havarijního plánu došlo nepochybně i v důsledku právního názoru žalovaného uvedeného v žalobou napadeném rozhodnutí, podle něhož „uživateli závadných látek nemůže být stanovena povinnost předložit v řízení o schválení havarijního plánu výsledky provedených zkoušek těsnosti potrubí a nádrží, neboť vyhláška č. 450/2005 Sb., ani jiný právní předpis, takový požadavek na obsah havarijního plánu nestanovuje.“

Vzhledem k výše uvedenému proto musel krajský soud konstatovat, že žaloba směřovala proti rozhodnutí správního orgánu, jež po materiální stránce „rozhodnutím“ schopným soudního přezkumu nebylo, a proto krajskému soudu nezbylo, než usnesením podle § 46 odst. 1 písmeno d) s.ř.s. žalobu odmítnout pro nepřípustnost, a to ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s. K očekáváním žalobce přitom třeba poznamenat, že úkolem správního soudnictví není nahrazovat činnost orgánů veřejné správy, nýbrž ji kontrolovat. Proto ani nebylo možno s danou žalobou spojovat naději, že by krajský soud snad mohl vydat nějaký metodický návod na provádění zkoušek těsnosti potrubí a jímek u zemědělských staveb.

Podle § 60 odst. 3 s.ř.s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, protože žaloba byla odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Pro tento případ by musel být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Hradci Králové dne 26. dubna 2011

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru