Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 16/2014 - 89Usnesení KSHK ze dne 15.08.2014

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

30A 16/2014 - 89

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce: S. T., zast. Mgr. Dimitrijem Pavlenkem, advokátem se sídlem v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 76, proti žalovanému: Vězeňská služba České republiky, Věznice Valdice, Nám. Míru 55, Valdice, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 12. 2013, ze dne 20. 12. 2013 a ze dne 10. 2. 2014, a dále proti rozhodnutím správního orgánu prvního stupně ze dne 21. 1. 2014 a ze dne 8. 4. 2014, o uložení kázeňských trestů, takto:

I. Řízení o žalobě se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované, která reagovala na jednotlivá podání žalobce a v souladu s ust. § 52 zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů (dále zákon o výkonu trestu) rozhodovala o stížnostech podaných žalobcem proti postupu správního orgánu prvního stupně. Ten ve dnech 10. 12. 2013, 11. 12. 2013, 16. 12. 2013, 21. 1. 2014, 4. 2. 2014 a 8. 4. 2014 vydal rozhodnutí, kterými žalobci uložil kázeňské tresty z důvodů porušení povinností uvedených v ust. § 28 zákona o výkonu trestu.

Proti rozhodnutím o kázeňském přestupku vydaným dne 21. 1. 2014 a dne 8. 4. 2014 se žalobce podáním stížnosti nebránil. Ostatní v předchozím výčtu uvedená rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ovšem žalobce stížností napadnul a žalovaná o jednotlivých stížnostech postupně rozhodla.

Podáním doručeným krajskému soudu dne 11. 8. 2014 oznámil, že „bere správní žalobu v plném rozsahu zpět a netrvá na projednání této žaloby“.

S přihlédnutím k tomuto zcela jasnému projevu vůle žalobce krajský soud řízení zastavil v souladu s ust. § 47 písm. a) s.ř.s. zastavil.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení ( § 60 odst. 3., věta první s.ř.s.).

O výši odměny soudem ustanoveného zástupce Mgr. Dimitrije Pavlenka bude rozhodnuto poté, kdy krajský soud obdrží písemnou specifikaci výše požadované odměny.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 15. srpna 2014

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru