Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 16/2011 - 27Usnesení KSHK ze dne 06.05.2011

Prejudikatura

1 As 62/2010 - 68


přidejte vlastní popisek

30A 16/2011-27

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce občanského sdružení „O nás“, se sídlem Otradov 14, Krouna, PSČ 539 43, zast. Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou AK Šikola a partneři, s.r.o., se sídlem Dvořákova 13, Brno, PSČ 602 00, proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, za účasti M-SILNICE, a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 530 03, zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem Škroupova 719, Hradec Králové, PSČ 500 02, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2011, č.j. 1483/550/10-Záb, 107644/ENV/10, takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu, kterou se domáhal přezkumu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VI, ze dne 21. 1. 2011, č.j. 1483/550/10-Záb, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 5. 10. 2010, č.j. 75529/2010/OŽPZ/Si, jímž byla zúčastněné osobě označené výše povolena výjimka podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 56 odst. 2 písmeno c) téhož zákona ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, a to z důvodu provádění těžebních činností a úpravy kameniva v dobývacím prostoru Hněvětice, a toto rozhodnutí potvrzeno.

Dle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Tímto správním orgánem je v dané věci bezpochyby Ministerstvo životního prostředí, které má sídlo v Praze 10, Vršovická 65, když jinak stanoveno pro danou věc není a žalobou napadené rozhodnutí, jak bylo krajský soudem zjištěno, vydalo jeho územní pracoviště.

pokračování 30A 16/ 2011

Pokud soud, u něhož byl návrh (žaloba) podán, není k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej v souladu s § 7 odst. 6 s.ř.s. k vyřízení soudu příslušnému. Toto postavení pak přísluší s ohledem na sídlo žalovaného Městskému soudu v Praze. Z těchto důvodů rozhodl Krajský soud v Hradci Králové o postoupení věci, jak shora uvedeno.

Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena uvedenému věcně a místně příslušnému soudu.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Pro tento případ by musel být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Hradci Králové dne 6. května 2011

JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru