Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 157/2016 - 22Rozsudek KSHK ze dne 19.12.2017

Prejudikatura

4 Azs 189/2004


přidejte vlastní popisek

30A 157/2016

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudkyň Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Ivony Šubrtové ve věci žalobce: Ing. M. R., nar. X, bytem X, adresa pro doručování X, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 9. 2016, čj. OD 846/16-2/67.1/16251/Li

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce do rozhodnutí Městského úřadu Turnov (dále také jen "správní orgán I. stupně“) ze dne 27. 7. 2016, čj. OD/16/23812/AZD, sp. zn. OD/15/42473, kterým byl shledán vinným ze spáchání správního deliktu dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve spojení s porušením ustanovení § 10 odst. 3 téhož zákona. Za to mu byla uložena pokuta ve výši 1.500,- Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.

Tato žaloba, která byla zdejšímu krajskému soudu postoupena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem usnesením ze dne 1. listopadu 2016, čj. 59 A 87/2016-13, musela být odmítnuta z následujících důvodů.

Krajský soud ze své úřední činnosti zjistil, že žalobce podal u zdejšího soudu žalobu proti témuž rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 9. 2016, čj. OD 846/16-2/67.1/16251/Li, a to již dne 20. 10. 2016. Tato předchozí žaloba je vedena u zdejšího soudu pod sp. zn. 30 A 122/2016.

Ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), upravuje překážku litispendence. Podle tohoto ustanovení soud usnesením odmítne návrh (žalobu), jestliže o téže věci již řízení u soudu probíhá. Pro posouzení vzniku překážky již probíhajícího řízení je přitom ve smyslu § 32 s. ř. s. rozhodné, kdy žaloby došly soudu. Jelikož řízení ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 30 A 122/2016 bylo zahájeno žalobou ze dne 19. 10. 2016 doručením soudu dne 20. 10. 2016, je zřejmé, že řízení vedené pod sp. zn. 30 A 157/2016 zahájené doručením žaloby krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 25. 10. 2016 trpělo od počátku nedostatkem podmínky řízení spočívajícím v překážce litispendence, jelikož řízení o totožné věci bylo zahájeno již žalobou doručenou krajskému soudu v Hradci Králové dne 20. 10. 2016 a vedeno pod sp. zn. 30 A 122/2016.

V daném případě je tedy dána existence překážky dříve zahájeného řízení, proto musela být žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 9. 2016, čj. OD 846/16-2/67.1/16251/Li, vedená pod sp. zn. 30 A 157/2016 ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení odmítnuta. Předmětné rozhodnutí žalovaného bylo přezkoumáno ve věci vedené pod sp. zn. 30 A 122/2016.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 19. prosinec 2017

JUDr. Jan Rutsch v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: R. V.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru