Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 124/2017 - 132Usnesení KSHK ze dne 05.03.2019

Prejudikatura

3 Ads 43/2007 - 150

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 107/2019

přidejte vlastní popisek

30 A 124/2017- 132

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci

žalobkyně: A. H.

proti

žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2017, č. j. KUKHK-26117/RG/2016-21,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala žalobu proti shora označenému rozhodnutí žalovaného dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním žaloby. Žalobkyně soudní poplatek k tomuto okamžiku nezaplatila, krajský soud ji proto vyzval usnesením ze dne 9. 10. 2017 k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000 Kč (viz § 2 odst. 2 písm. a/ zákona o soudních poplatcích, pol. 18 bod 2 písm. a/ Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou citovaného zákona).

Žalobkyně podáním ze dne 30. 10. 2017 vznesla námitku podjatosti „všech soudců zdejšího soudu v aktuálním složení“ a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů. Krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti. Ten rozhodl dne 8. 11. 2017, č. j. Nao 328/2017-22, tak, že námitku podjatosti důvodnou neshledal. Dne 11. 12. 2017 byl spis vrácen krajskému soudu.

Následně krajský soud vyzval žalobkyni usnesením ze dne 13. 12. 2017, č. j. 30 A 124/2017-31, aby soudu předložila vyplněný formulář Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (dále jen „Prohlášení“), a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení výzvy. Současně ji poučil o následcích nesplnění této výzvy. Žalobkyně uvedené výzvě ani v soudem prodloužené lhůtě (do 28. 2. 2018) nevyhověla a zůstala nečinná.

Krajský soud proto usnesením ze dne 5. 3. 2018, č. j. 30 A 124/2017-40, zamítl jak žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků, tak její žádost o ustanovení zástupce. Kasační stížnost žalobkyně proti tomuto usnesení odmítl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 5. 2018, č. j. 7 As 144/2018-18. Dne 7. 6. 2018 byl spis vrácen krajskému soudu.

Krajský soud poté usnesením ze dne 18. 6. 2018, č. j. 30 A 124/2017-53, opětovně vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000 Kč. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno fikcí dne 2. 7. 2018 (30. 6. 2018 připadlo na sobotu), lhůta pro zaplacení soudního poplatku (15 dnů) tak uplynula dne 17. 7. 2018. Dne 17. 7. 2018 však krajský soud obdržel podání žalobkyně, v němž opětovně požádala o osvobození od soudních poplatků pro toto řízení a o ustanovení zástupce s tvrzením, že v mezidobí došlo „ke změněným rozhodným skutečnostem (nově prováděné exekuce)“.

Krajský soud v reakci na toto podání usnesením ze dne 25. 7. 2018, č. j. 30 A 124/2017-60, znovu vyzval žalobkyni k tomu, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení předložila soudu vyplněný formulář Prohlášení. Současně ji poučil o následcích nesplnění této výzvy. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno fikcí dne 6. 8. 2018 (5. 8. 2018 připadl na neděli).

V reakci na tuto výzvu žalobkyně podáním ze dne 20. 8. 2018 sdělila soudu, že vyplněný formulář Prohlášení předloží krajskému soudu neprodleně po odpadnutí technických překážek s jeho vytištěním a žádala prominutí zmeškání lhůty k jeho odeslání. Až na urgenci krajského soudu ze dne 12. 9. 2018 žalobkyně dne 4. 10. 2018 vyplněné a podepsané Prohlášení předložila. Následně usnesením ze dne 5. 10. 2018, č. j. 30 A 124/2017- 98, krajský soud opětovně zamítl jak žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků, tak její žádost o ustanovení zástupce. Kasační stížnost žalobkyně proti tomuto usnesení zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 6. 12. 2018, č. j. 7 As 480/2018-18, který nabyl právní moci dnem 27. 12. 2018. Dne 8. 1. 2019 byl spis vrácen krajskému soudu.

Krajský soud poté usnesením ze dne 11. 1. 2019, č. j. 30 A 124/2017-117, znovu vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000 Kč a současně ji poučil o následcích jeho nezaplacení. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno fikcí dne 24. 1. 2019. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku (15 dnů) tak uplynula dnem 8. 2. 2019, soudní poplatek zaplacen nebyl. Místo toho obdržel krajský soud dne 8. 2. 2019 podání žalobkyně z téhož dne, v němž opětovně požádala o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce k ochraně jejích práv z řad advokátů s tvrzením, že v mezidobí došlo „ke změně rozhodných skutečností (další nově prováděné exekuce)“.

O nové žádosti žalobkyně o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pak krajský soud za shora popsané skutkové situace nebyl povinen rozhodovat. Žalobkyně totiž nedoložila, že by od doby rozhodování o její předchozí žádosti o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce (tj. od 5. 10. 2018) došlo k podstatné změně skutečností, jež by byly pro posouzení její žádosti ve smyslu § 35 odst. 8 a § 36 odst. 3 s. ř. s. rozhodující (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, č. j. 3 Ads 43/2007-150; dostupný na www.nssoud.cz).

Protože k zaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě nedošlo, krajskému soudu nezbylo, než podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 a 3 zákona o soudních poplatcích, řízení zastavit.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení: Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.) Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 5. března 2019

JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru