Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 119/2012 - 6Usnesení KSHK ze dne 03.12.2012

Prejudikatura

6 Ads 15/2011 - 143

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 As 13/2013 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

30A 119/2012-6

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce P. Č., proti žalovaným: 1. předseda České advokátní komory a 2. Česká advokátní komora, oba žalovaní se sídlem v Praze 1, Národní 16, v řízení o žalobě proti rozhodnutí prvého žalovaného čj. 2707/12 a v řízení na ochranu proti nečinnosti druhého žalovaného, takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 2. 11. 2012 domáhal přezkoumání shora označeného rozhodnutí předsedy České advokátní komory (dále také jen „ČAK“), které mu bylo doručeno dne 12. října 2012, a jeho zrušení a vrácení žalovanému k dalšímu řízení. Zároveň se domáhal ochrany proti nečinnosti České advokátní komory ve věci „žádosti podané panem Minaříkem“.

Krajský soud se musel nejprve zabývat otázkou, zda je k projednání věci místně příslušný. Dle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) je, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. V daném případě směřuje žaloba proti rozhodnutí předsedy České advokátní komory (tj. proti rozhodnutí jednoho z orgánů ČAK) a proti nečinnosti ČAK.

Česká advokátní komora představuje profesní zájmové sdružení, které bylo zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. Česká advokátní komora jako celek představuje správní orgán ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Za sídlo České advokátní komory pak ustanovení § 40 odst. 1 zákona o advokacii stanoví Prahu. Místně příslušným soudem rozhodujícím v řízení o žalobě proti České advokátní komoře je proto v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 s. ř. s. soud, v jehož obvodu je sídlo žalovaného správního orgánu, tj. Městský soud v Praze, (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 As 141/2011-27 nebo čj. 6 Ads 15/2011-143, dostupné na www.nssoud.cz). Z hlediska určení místní příslušnosti podle ustanovení § 7 s. ř. s. je totiž zcela nepodstatné, který orgán v rámci České advokátní komory vydal (resp. vyhotovil a doručoval) správní rozhodnutí, apod. Zákon o advokacii zřídil jako jediný Pokračování 30A 119/2012

správní orgán ve smyslu s. ř. s. Českou advokátní komoru. Její jednotlivé orgány či organizační složky přitom nepředstavují samostatný správní orgán ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nýbrž jsou součástí správního orgánu - České advokátní komory. Nemají proto samostatné sídlo ve smyslu ustanovení § 7 s. ř. s., pomocí něhož by bylo možno určit místní příslušnost jiného soudu než Městského soudu v Praze.

Pokud soud, u něhož byl návrh podán, není k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. k vyřízení soudu příslušnému. Toto postavení pak přísluší s ohledem na sídlo žalovaného Městskému soudu v Praze. Z tohoto důvodu rozhodl Krajský soud v Hradci Králové o postoupení věci, jak uvedeno shora.

Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena uvedenému věcně a místně příslušnému soudu.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 3. prosince 2012 JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru