Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 116/2012 - 12Usnesení KSHK ze dne 07.11.2012

Prejudikatura

22 Cad 32/2006 - 9

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 179/2012 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

30A 116/2012-12

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci podatele P. Č., o podání podatele ze dne 19. 9. 2012, vl. zn. KHK210912/3,

takto:

I. Podání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu bylo doručeno podání P. Č., ve kterém obsáhle popisuje povinnosti orgánů státní správy, předsedů soudů, ředitelů správy soudu, a to v souvislosti se zákonem o soudech a soudcích, občanským soudním řádem a Instrukcí MS ČR čj. 58/2009-OD-Org. a 145/11-OD-ST. Dále požaduje vydání dvou předběžných opatření, z nichž jedno směřuje proti České poště, s. p., a druhé proti ministerstvu spravedlnosti a současně předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové, aniž by však bylo zřejmé, v souvislosti s jakým návrhem na zahájení řízení jsou tyto návrhy podávány. V závěru podání navrhuje podatel výroky rozsudku, aniž by však bylo možno spolehlivě dovodit, zda je jeho vůlí podat žalobu či více žalob dle soudního řádu správního, ani jaký typ.

Podle § 37 odst. 3 soudního řádu správního musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, a co navrhuje. V daném případě však z podání nebylo možno jednoznačně dovodit, jakou žalobu (příp. žaloby) dle soudního řádu správního podatel zamýšlel podat, tj. o jaký typ žaloby (resp. žalob) se má jednat a kdo má vystupovat v pozici žalovaného. Z obsahu podání bylo možno dovodit pouze to, že podatel mohl mít úmysl podat buď žalobu či žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu dle § 82 a násl. soudního řádu správního nebo žalobu či žaloby proti nečinnosti správního orgánu dle § 79 a násl. soudního řádu správního. Náležitosti žalob pak stanoví v případě žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu ustanovení § 84 soudního řádu správního a v případě žaloby proti nečinnosti správního orgánu § 80 soudního řádu správního.

Pokračování 30A 116/2012

Krajský soud proto vyzval podatele usnesením ze dne 24. 9. 2012, čj. 3 Na 76/2012-6, ke specifikaci předmětného podání a k odstranění jeho vad. Stanovil k tomu lhůtu 3 týdnů od doručení usnesení. Současně podatele poučil, že nebudou-li vady podání v této lhůtě odstraněny a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, soud podání dle § 37 odst. 5 soudního řádu správního odmítne.

Podateli bylo citované usnesení krajského soudu doručeno do vlastních rukou dne 12. 10. 2012. Krajským soudem stanovená lhůta pro odstranění vad podání však uběhla marně, podatel na citované usnesení krajského soudu do dne tohoto rozhodnutí, tj. do 7. 11. 2012 nijak nereagoval.

Vzhledem k tomu, že předmětné podání trpí shora popsanými vadami a nedostatky, pro něž není možno v řízení pokračovat, a podatel v soudem stanovené lhůtě podání nedoplnil ani neopravil, postupoval krajský soud dle ustanovení § 37 odst. 5 soudního řádu správního a podání odmítl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., kdy pro případ, že došlo k odmítnutí podání, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 7. listopadu 2012 JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru