Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 115/2017 - 17Usnesení KSHK ze dne 29.08.2017

Prejudikatura

Nad 81/2012 - 71


přidejte vlastní popisek

30A 115/2017-17

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce: J. M., nar. ..., IČ ..., bytem a sídlem P. 55/22, H. K., PSČ ..., zast. JUDr. Ervínem Perthenem, MBA, advokátem AK PPS advokáti s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, PSČ 500 03, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10 - Vršovice, PSČ 100 10, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 6. 2017, č. j. 432/550/17-Ka, 18861/ENV/17,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce podal u nadepsaného krajského soudu žalobu, jíž se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 6. 2017, č. j. 432/550/17-Ka, 18861/ENV/17, kterým rozhodl o jeho odvolání proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 23. 1. 2017, č. j. ČIŽP/45/OOP/SR01/1602833.005/17/KTV/038, ve věci uložení pokuty 90.000,--Kč žalobci za poškození stromořadí v ulici V Ráji v Pardubicích.

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Podle § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, se zřizuje Česká inspekce životního prostředí jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky. Inspekce se dělí na ústředí a oblastní inspektoráty.

Z výše uvedeného vyplývá, že správním orgánem obecně i ve smyslu § 7 odst. 2 s. ř. s. je Česká inspekce životního prostředí. Její oblastní inspektoráty jsou pouhými organizačními součástmi tohoto úřadu a nejsou originárně vybaveny rozhodovacími pravomocemi tak, aby na ně bylo možno hledět jako na samostatný správní úřad. Sídlem správního orgánu, jenž rozhodl ve věci v prvním stupni, je z hlediska výše uvedeného Praha, nikoliv Hradec Králové (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. Nad 39/2012, ze dne 16. 10. 2012, č.j. Nad 84/2012-47 nebo ze dne 28. 11. 2012, č.j. Nad 81/2012).

Podle § 7 odst. 5 věty prvé s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Proto krajský soud rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.) Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 29. srpen 2017

JUDr. Jan Rutsch v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lenka Paulusová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru