Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 11/2015 - 19Usnesení KSHK ze dne 17.02.2015


přidejte vlastní popisek

30A 11/2015-19

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobce : Milkovický přírodně společenský kroužek, z. s., se sídlem Kozí vršek, Milkovice čp. 53, 507 23 Staré Hrady, proti žalované: Česká plemenářská inspekce, se sídlem Štěpánská 63, 110 00 Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí ředitele České plemenářské inspekce, kterým rozhodl dle § 25 odst. 6 a 8 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plemenářský zákon“), o námitkách žalobce proti rozhodnutí České plemenářské inspekce dle § 24 odst. 3 písm. c) plemenářského zákona o uložení opatření k odstranění nedostatků a jejich příčin.

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Podle § 24 odst. 1 plemenářského zákona se zřizuje Česká plemenářská inspekce jako orgán státní správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Žádné její další organizační členění plemenářský zákon neobsahuje.

Z oficiálních webových stránek České plemenářské inspekce (viz http://eagri.cz) krajský soud zjistil, že sídlo České plemenářské inspekce, tedy správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí ve smyslu § 7 odst. 2 s. ř. s., je v Praze, Štěpánská 63. Tato skutečnost ostatně vyplývá i z kopií žalobcem předloženého rozhodnutí a protokolu o výsledku kontroly, jakož i z ůdajů uvedených žalobcem v žalobě.

Místně příslušným soudem k projednání dané žaloby je tedy Městský soud v Praze.

Podle § 7 odst. 5 věty prvé s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Proto krajský soud rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.) Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové 17. února 2015

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru