Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 11/2014 - 20Usnesení KSHK ze dne 31.01.2014

Prejudikatura

2 Aps 7/2013 - 59


přidejte vlastní popisek

30A 11/2014-20

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutche a soudců JUDr. Marcely Sedmíkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce: I. K.,proti žalovanému: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, o podání žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. listopadu 2013 č. j. UT-1021/PK-2013, o přemístění žalobce z Pos Kostelec nad Orlicí do PoS Havířov, takto:

I. Podání žalobce ze dne 8. 11. 2013 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu bylo dne 8. listopadu 2013 doručeno podání žalobce označené jako „odpor“ proti rozhodnutí o přemístění z X. Rozhodnutí označil za protiprávní a ohrožující žalobce na životě. Ke svému podání připojil mimo jiné Rozhodnutí o přemístění vydané dne 7. listopadu 2013 Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Z jeho obsahu vyplynulo, že dne 15. listopadu 2013 bude žalobce přemístěn do X. Rozhodnutí o přemístění se týkalo žalobce a jeho dvou rodinných příslušníků.

Z každého podání předloženého soudu musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno, jak je presumováno v ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen soudní řád správní). Soudní řád správní tak tímto potvrzuje dispoziční zásadu podatele při koncipování jeho podání i v rámci správního soudnictví. Této zásadě ovšem musí na druhé straně odpovídat také určitá srozumitelnost a jednoznačnost požadavku, jenž je příslušnému soudu adresován. Jde tedy v prvé řadě o to, aby bylo zřejmé, čeho se podatel, resp. žalobce domáhá, ať již se jedná o zásah do subjektivních veřejných práv v důsledku nezákonného rozhodnutí, v důsledku nečinnosti či v jiných případech předpokládaných platnou právní úpravou. Vymezení předmětu řízení považuje soud za nezbytnou náležitost podání, jež by měla být natolik určitá, aby se soud mohl podáním vůbec zabývat.

Podání ze dne 8. listopadu 2013 není možné vyhodnotit jako podání dostatečně určité a srozumitelné, neboť vykazuje pouze některé znaky správní žaloby. Krajský soud, vědom si své základní povinnosti o potřebě poskytnout účastníkům řízení řádné poučení o procesních právech a povinnostech, dostál této své povinnosti v rámci usnesení ze dne 21. listopadu 2013, č.j. 3Na 74/2013-11. V něm podateli uložil, aby ve lhůtě 3 týdnů ode dne doručení usnesení uvedl, zda svým podáním mínil podat žalobu dle zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen soudní řád správní). Pro případ, že na podání měl dle žalobce krajský soud nahlížet jako na žalobu, tak žalobce dále vyzval, aby specifikoval, zda se jedná o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. soudního řádu správního nebo o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu dle § 82 a násl. soudního řádu správního. Dále byl podatel konkrétně poučen, jakým způsobem obě typově odlišné žaloby doplnit tak, aby byly schopny projednání. Konečně soud podatele rovněž poučil o možných následcích, jež by nastaly v případě, že by podání ve výše uvedeném smyslu a podle příslušných ustanovení soudního řádu správního doplněno nebylo, tedy o postupu dle § 37 odst. 5 soudního řádu správního (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2013, čj. 2 Aps 7/2013-59).

Podatel usnesení obdržel dne 2. ledna 2014, tzn. že lhůta 3 týdnů pro odstranění vad podání uplynula dnem 23. ledna 2014. Během soudem stanovené lhůty a ani do doby rozhodování soudu vady podání ze dne 8. listopadu 2013 žádným způsobem neodstranil.

Soud v této souvislosti připomíná, že není jeho povinností za podatele obsah podání domýšlet či jiným způsobem zjišťovat, když k tomuto účelu slouží institut výzvy podle ustanovení § 37 odst. 5 soudního řádu správního. Z ničeho navíc ani nevyplývá, že by soud, pokud po řádné výzvě nedojde k odstranění vad podání, byl povinen činit výzvu opakovaně, jak ostatně potvrzuje i stávající judikatura Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2008, čj. 8 Ans 4/2008-167). Navíc soud podatele o možných důsledcích případného neodstranění vytýkaných vad náležitě poučil. Z důvodů nečinnosti podatele je soud přesvědčen, že v řízení nelze pro neodstranění vad podání pokračovat a podání tak v souladu s ust. § 37 odst. 5 soudního řádu správního odmítl.

Výrok o nákladech řízení vychází z ust. § 60 odst. 3 věta první soudního řádu správního, kdy pro případ zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby nemá žádný z účastníků právo na jejich náhradu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 31. ledna 2014

JUDr. Jan Rutsch, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru