Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 109/2020 - 15Usnesení KSHK ze dne 19.01.2021

Prejudikatura

1 Aps 4/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 As 39/2021

přidejte vlastní popisek

30 A 109/2020- 15

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudkyň Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Ivony Šubrtové a ve věci

žalobce: P. F. Z.,

proti

žalované: Vězeňská služba ČR, věznice Valdice se sídlem Valdice, Náměstí Míru 55 v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 12. 2020, čj. VS-226008-5/ČJ-2020-802232, o uložení kázeňského trestu žalobci

takto:

I. Žádost žalobce o osvobození od placení soudních poplatků se zamítá. II. Návrh žalobce na ustanovení zástupce se zamítá.

III. Žaloba se odmítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 19. 12. 2020 domáhal zrušení shora specifikovaného rozhodnutí žalované, kterým mu byl uložen kázeňský trest podle § 46 odst. 3 písm. g) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a to celodenní umístění do uzavřeného oddílu na 10 dnů.

Současně se žalobou žalobce požádal o zproštění od placení soudních poplatků a bezplatné přidělení advokáta.

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne.

Zákonné podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s. ř. s. přitom musí být splněny všechny současně. Při posuzování, zda jsou uvedené podmínky splněny, se soud v prvé řadě zabývá otázkou zjevné neúspěšnosti návrhu. Teprve poté přihlíží k majetkovým poměrům žadatele. Opačný postup by byl z povahy věci v rozporu se smyslem daného ustanovení (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, čj. 5 As 178/2016-15). Jak bude podrobně uvedeno dále, žalobce podal žalobu předčasně a jedná se tak v jeho případě o zjevně neúspěšnou žalobu. Proto mu osvobození od soudního poplatku přiznáno nebylo (výrok I.).

Podle § 35 odst. 10 s. ř. s. se pro rozhodnutí o ustanovení zástupce vyžaduje kumulativní splnění dvou podmínek, a to jednak splnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků, jednak též nezbytná potřeba takového zastoupení k ochraně práv účastníka řízení. Jestliže žalobce nesplňuje podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků (jím podaná žaloba je zjevně neúspěšným návrhem), nesplňuje tak již první podmínku pro ustanovení zástupce, proto mu nemohl být ustanoven (výrok II.).

Zjevná neúspěšnost žaloby v daném případě vyplynula z následujících skutkových okolností a zjištění.

Žalobou napadené rozhodnutí čj. VS-226008-5/ČJ-2020-802232 vydal dne 17. 12. 2020 speciální pedagog žalované a žalobci bylo téhož dne, tj. 17. 12. 2020, oznámeno a doručeno. Proti tomuto prvostupňovému rozhodnutí bylo možné podat stížnost, kterou žalobce podal dne 18. 12. 2020. O stížnosti bylo rozhodnuto rozhodnutím ze dne 21. 12. 2020, téhož dne bylo žalobci toto druhostupňové rozhodnutí oznámeno a doručeno.

Žalobce směřoval svou žalobu, kterou sám vyhotovil a datoval dnem 19. 12. 2020 (k poštovní přepravě byla podána dne 21. 12. 2020, soudu pak doručena dne 23. 12. 2020), proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 17. 12. 2020, čj. VS-226008-5/ČJ-2020-802232, tj. proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu, aniž by vyčkal rozhodnutí o jím podaném opravném prostředku (stížnosti). Žalobce tak očividně vyhotovil a podal žalobu předčasně, neboť nevyčkal rozhodnutí o opravném prostředku, tj. o stížnosti ze dne 18. 12. 2020. To má za následek zjevnou neúspěšnost žaloby právě pro onu předčasnost, neboť dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud žalobu odmítne, byla-li podána předčasně nebo opožděně.

Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce ze dne 21. 12. 2020 nebylo v době sepisu žaloby dne 19. 12. 2020 ještě ani vyhotoveno (což ostatně reflektuje i samotný obsah žaloby) a v době podání k poštovní přepravě bylo druhostupňové rozhodnutí teprve vydáno. Žaloba tak byla podána předčasně. Nutno dodat, že žádné doplnění žaloby by nemohlo zhojit nedostatek spočívající v předčasnosti. Žalobce se může v tomto případě domáhat svých práv napadením příslušného druhostupňového rozhodnutí žalované, a to v zákonné lhůtě pro podání žaloby, která činí dva měsíce od oznámení rozhodnutí o opravném prostředku žalobci a která mu v současnosti stále ještě běží.

Krajský soud proto uzavírá, že již ze samotného obsahu žaloby jednoznačně plynulo, že žalobce podal svou žalobu předčasně, proto musela být odmítnuta ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (výrok III.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 s. ř. s., dle jehož odstavce 1 má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobce neměl ve věcech úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaný náhradu nákladů nenárokoval, resp. ze spisu nevyplynulo, že by mu nějaké náklady nad běžnou úřední činnost vznikly (výrok IV.).

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 19. ledna 2021

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru