Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 107/2012 - 23Usnesení KSHK ze dne 11.03.2013

Prejudikatura

4 As 24/2012 - 18

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 72/2013 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

30A 107/2012-23

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobkyně M. T., Dis, proti žalovanému Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně učinila dne 26. 9. 2012 podání, u něhož na základě usnesení zdejšího soudu ze dne 1. 10. 2012, č.j. 3Na 78/2012-2, odstranila vady a upřesnila, že se jedná o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu.

Krajský soud po té vyzval žalobkyni usnesením ze dne 20. 11. 2012, č.j. 30A 107/2012-8, k zaplacení soudního poplatku za podání žaloby ve výši Kč 3. 000,- (položka 18a bod 2a) Sazebníku soudních poplatků), a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení. To bylo žalobkyni doručeno fikcí dne 29. 12. 2012. V rámci usnesení byla žalobkyně poučena o následcích nesplnění této povinnosti. Stejně tak bylo součástí usnesení poučení o možnosti požádat o osvobození od soudního poplatku.

Žalobkyně zareagovala výzvou doručenou krajskému soudu dne 11. 1. 2013, v níž požádala o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku. Jako důvod uvedla, že je na mateřské dovolené a je vůči ní vedeno insolvenční řízení, proto jsou její finanční prostředky omezené. Dále uvedla, že má tři vyživovací povinnosti ke svým dětem. Krajský soud přípisem doručeným žalobkyni dne 17. 1. 2013 na adresu, kterou jako doručovací adresu sama uvedla, žádosti žalobkyně vyhověl a lhůtu pro zaplacení soudního poplatku prodloužil do 28. 2. 2013 a to pod následky uvedenými Pokračování 30A 107/2012

ve shora citovaném usnesení. Současně opětovně výslovně upozornil žalobkyni na možnost požádat o osvobození od platby soudního poplatku.

Žalobkyně však zůstala nečinná. V uvedené lhůtě nejenže nezaplatila soudní poplatek, k jehož úhradě byla vyzvána, ale nepodala v ní ani žádost o osvobození od soudního poplatku.

Krajskému soudu tak nezbylo, než podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ s. ř. s.“) ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení zastavit.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení : Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.)

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Hradci Králové dne 11. března 2013 JUDr. Jan Rutsch, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru