Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 1/2021 - 39Usnesení KSHK ze dne 25.01.2021

Prejudikatura

2 As 8/2018 - 76

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 61/2021

přidejte vlastní popisek

30 A 1/2021- 39

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Rutsche a soudkyň JUDr. Martiny Küchlerové a Mgr Heleny Konečné ve věci

žalobci a) P. R.

b) A. R. oba zastoupeni advokátem JUDr. Viktorem Rossmannem sídlem Senovážné náměstí 1464/6, 110 00 Praha 1

proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 17. prosince 2020 sp. zn. KUKH-31691/UP/202 (SI),

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobci se žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové domáhají zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. KUKH-31691/UP/202 (SI), kterým žalovaný zrušil závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové ze dne 30. 3. 3030, sp. zn. SZ MMHK/026217/2020.

2. Žalobci v žalobě uvedli, že k jejich žádosti bylo podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydáno dne 30. 3. 2020 závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové pod sp. zn. SZ MMHK/026217/2020 (dále jen „závazné stanovisko“ či „předmětné závazné stanovisko“). Závazné stanovisko bylo podkladem pro rozhodnutí ve společném řízení vedeném Městským úřadem Třebechovice pod Orebem, jako stavebním úřadem, pod sp. zn. STAV-94/2020, ve věci souboru staveb vedených pod názvem: „RD X“ na pozemcích p. č. X a p. č. X vše v katastrálním území X k žádosti žalobců ze dne 9. 1. 2020.

3. Dne 21. 8. 2020 vydal Městský úřad Třebechovice pod Orebem jako stavební úřad rozhodující v prvním stupni, rozhodnutí, sp. zn. STAV-94/2020-MUT-171/2020-MR, kterým vydal společné povolení souboru staveb vedených pod názvem „RD X“.

4. Výše specifikované rozhodnutí bylo napadeno odvoláním účastníka řízení, pana J. V. V rámci odvolacího řízení podal dne 6. 11. 2020 Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, žádost žalovanému, jejímž prostřednictvím se snažil u žalovaného iniciovat přezkum předmětného závazného stanoviska. Jak již bylo uvedeno výše, žalovaný svým rozhodnutím ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. KUKH-31691/UP/202 (SI), zrušil předmětné závazné stanovisko, tedy závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové pod sp. zn. SZ MMHK/026217/2020.

5. Žalobci uvedli, že žalovaný rozhodoval v rozporu se zákonem, pokud zrušil předmětné závazné stanovisko ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ustanovení § 98 správního řádu stanoví, že: „Jestliže je porušení právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků, může příslušný správní orgán provést zkrácené přezkumné řízení. Dokazování se neprovádí. Prvním úkonem správního orgánu při zkráceném přezkumném řízení je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3.“ Dle názoru žalobců nebyly splněny podmínky pro přezkum závazného stanoviska ve zkráceném přezkumném řízení, neboť jsou zde evidentní protichůdné zájmy subjektů dotčených rozhodnutím vydaným v přezkumném řízení.

6. Předmětem projednávané věci je rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zrušeno předmětné závazné stanovisko, tedy závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové pod sp. zn. SZ MMHK/026217/2020.

7. Pro právní posouzení projednávané věci se soud musí nejprve vypořádat s otázkou, zda výše uvedené rozhodnutí žalovaného podléhá přezkumu v řízení o správní žalobě před správním soudem, tj. v řízení vedeném v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

8. Předmětem žaloby je tedy rozhodnutí žalovaného vzešlé z přezkumného řízení iniciovaného v odvolacím správním řízení samotným správním orgánem, který takové řízení vede, tj. v režimu § 149 odst. 6 správního řádu, ve znění platném a účinném do 31. 12. 2020, respektive nyní v § 149 odst. 8 správního řádu ve znění platném a účinném od 1. 1. 2021. Zároveň je nutné zdůraznit, že jde o rozhodnutí zrušující přezkoumávané závazné stanovisko.

9. Krajský soud dospívá k závěru o tom, že předmětné rozhodnutí žalovaného o zrušení závazného stanoviska je z přezkumu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu vyloučeno, neboť není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.

10. Tento závěr krajský soud opírá o rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2020, č. j. 2 As 8/2018 – 76, ze kterého plyne judikatoní závěr sjednocující rozhodovací praxi soudů ve správním soudnictví, a totiž: „Úkon, jímž nadřízený orgán v přezkumném řízení podle § 149 odst. 6 správního řádu zrušil závazné stanovisko dotčeného orgánu, není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., a je proto ze soudního přezkumu vyloučen podle § 70 písm. a) s. ř. s. Žalobu proti takovému úkonu musí soud odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. d) s. ř. s.“

11. Pro další a podrobnější argumentaci stan nepřípustnosti žaloby žalobců ve správním soudnictví krajský soud odkazuje na výše citovaný rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (dostupný na www.nssoud.cz).

12. S ohledem na vše výše uvedené nezbylo krajskému soudu než žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. d) s. ř. s. odmítnout. 13. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle § 60 odst. 3 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Za správnost vyhotovení: I. S.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 25. ledna 2021

JUDr. Jan Rutsch v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. S.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru