Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Az 5/2011 - 41Usnesení KSHK ze dne 11.04.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Az 5/2011-41

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobkyně Š. R., zastoupené JUDr. Evou Krausovou, advokátkou AK Hradec Králové, A. Dvořáka 1117, proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2010, čj. OAM-154/ZA-06-ZA14-2010, takto :

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2010, čj. OAM-154/ZA-06-ZA14-2010 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2010, kterým jí nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14 a §§ 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Přípisem, soudu doručeným dne 23. 3. 2011 žalobkyně prohlásila, že bere svoji žalobu zpět. Soud, v souladu s ust. § 47, písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - s.ř.s., řízení zastavil.

Řízení bylo zastaveno, o náhradě nákladů řízení tedy soud rozhodoval dle § 60, odst. 3 s.ř.s. a nepřiznal toto právo žádnému z účastníků.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 11. dubna 2011

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru