Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Az 4/2013 - 11Usnesení KSHK ze dne 16.05.2013

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Az 4/2013-11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce M. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2013, čj. OAM-124/ZA-ZA13-P20-2013, takt o :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Soudu byla doručena dne 9. 5. 2013 žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2013, kterým byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany hodnocena jako nepřípustná dle § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a vzhledem k tomu bylo řízení zastaveno dle § 25 písm. i) tohoto zákona.

Dne 15. 5. 2013 žalobce soudu sdělil, že žalobu bere v plném rozsahu zpět a navrhuje zastavení soudního řízení.

Z ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – s.ř.s. plyne, že soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k výše uvedenému proto soud řízení v této věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodňuje ust. § 60 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – s.ř.s. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 16. května 2013 JUDr. Jana Kábrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru