Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Az 30/2011 - 36Usnesení KSHK ze dne 21.02.2012

Prejudikatura

7 Azs 66/2009 - 71


přidejte vlastní popisek

29Az 30/2011-36

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce K. F., proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky se sídlem v Praže 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. září 2011, čj. OAM-260/ZA-ZA06-ZA12-2011, takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 9. 2011, kterým bylo vysloveno, že jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná ve smyslu ust. § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Současně bylo s odkazem na ust. § 25 písm. i) tohoto zákona řízení o udělení mezinárodní ochrany zastaveno.

Žalobce podal včasnou žalobu, současně požádal o přiznání odkladného účinku žaloby, této žádosti soud usnesením ze dne 15. 12. 2011 vyhověl.

Dne 15. 2. 2012 žalovaný správní orgán soudu sdělil, že žalobce byl dne 11. 1. 2012 kontrolován ve Vídni a následně zatčen pro podezření z trestného činu obchodování s drogami. Žalovaný připojil dne 20. 2. 2012 sdělení Policejního prezidia ČR, Národní centrály SIRENE o této skutečnosti.

Pokračování 29Az 30/2011

Soud je přesvědčen, že za dané situace nastaly ve věci okolnosti, předvídané ust. § 33 písm. c) zákona o azylu – žadatel o udělení mezinárodní ochrany v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu – a tedy podmínky pro zastavení řízení a řízení v této věci proto zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodňuje ust. § 60 odst. 3 s.ř.s.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 21. února 2012 JUDr. Jana Kábrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru