Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Az 2/2013 - 26Usnesení KSHK ze dne 01.03.2013

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Az 2/2013-26

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobkyně H. N., nar. X, a jejího nezl. dítěte H. I., nar. x, t.č. PoS Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1000, zast. JUDr. Evou Krausovou, advokátkou AK Hradec Králové, A. Dvořáka 1117, proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2013, čj. OAM-247/ZA-ZA14-K01-2012, takt o :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Soudu byla doručena dne 1. 2. 2013 žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2013, kterým žalobkyni a její nezletilé dceři nebyla udělena mezinárodní ochrana podle ust. §§ 12 – 14b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

K žádosti žalobkyně jí a jejímu nezletilému dítěti soud ustanovil právním zástupcem JUDr. Evu Krausovou, advokátku AK Hradec Králové, Ant. Dvořáka 1117. Usnesení o ustanovení právní zástupkyně nabylo právní moci dnem 25. 2. 2013. Dne 26. 2. 2013 soud obdržel přípis právní zástupkyně s tím, že žalobkyně se dostavila a při jednání sdělila, že má v úmyslu navrátit se do země původu, žalobu proto bere v plném rozsahu zpět a navrhuje zastavení soudního řízení.

Z ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – s.ř.s. plyne, že soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k výše uvedenému proto soud řízení v této věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodňuje ust. § 60 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – s.ř.s. Pokračování 29Az 2 /2013

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 1. března 2013 JUDr. Jana Kábrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru