Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 7/2012 - 22Usnesení KSHK ze dne 08.08.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Ad 7/2012-22

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce M. M., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu III. stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 3. 2012 č.j. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 3. 2012 č.j. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 29. 3. 2012, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 16. 2. 2012 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci zamítla žádost o změnu

invalidního důchodu podle ust. § 41 odst. 3 a pro nesplnění podmínek § 39 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové ze dne 3. 2. 2012, podle kterého je žalobce nadále invalidní pro invaliditu druhého stupně.

Podáním doručeným soudu dne 7. 8. 2012 žalobce oznámil, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. 6. 2012, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 29Ad 7/2012

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 8. srpna 2012

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru