Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 6/2013 - 37Usnesení KSHK ze dne 10.09.2013

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Ad 6/2013-37

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce J. R., zast. Mgr. Tomášem Pertotem, advokátem se sídlem Vážní 906, 500 03 Hradec Králové proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu III. stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 2. 2013 č.j. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 2. 2013 č.j. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 8.2.2013, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 5.12.2012 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci zamítla žádost o změnu výše

invalidního důchodu podle ustanovení § 41 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění a pro nesplnění podmínek ustanovení § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná odkázala na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou ze dne 26.11.2012, podle kterého je žalobce nadále invalidní pro invaliditu druhého stupně.

Podáním doručeným soudu dne 5.9.2013 zástupce žalobce oznámil, že bere žalobu zcela zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 29Ad 6/2013

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 10. září 2013

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru