Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 6/2011 - 19Usnesení KSHK ze dne 01.09.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 Ad 6/2011-19

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce J. M., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu prvního stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 21.12.2010 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 21.12.2010 č. X se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 21.12.2010, kterým mu zamítla námitky proti rozhodnutí ze dne 19.7.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění odňala od 8.9.2010 invalidní důchod. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Trutnově ze dne 1.7.2010, podle kterého žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 30 %.

Podáním doručeným soudu dne 29.8.2011 žalobce oznámil, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21.6.2011, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 29 Ad 6/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 1. září 2011

JUDr. Jana Kábrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru