Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 4/2013 - 38Usnesení KSHK ze dne 19.02.2013

Prejudikatura

3 Ads 80/2006

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Ads 21/2013 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

29Ad 4/2013-38

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci navrhovatelky M. P., proti České správě sociálního zabezpečení v Praze, Křížová 25, o podání navrhovatelky proti oznámení žalované ze dne 21. 12. 2012, čj. X, takto:

I. Podání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka soudu doručila Oznámení žalované ze dne 21. 12. 2012, kterým jí žalovaná oznámila, že od lednové splátky 2013 upravuje vyplácené důchody podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb. tak, že starobní důchod náleží po úpravě v procentní výši v částce 2.274,- Kč měsíčně, v základní částce 2.330,- Kč měsíčně a vdovský důchod v procentní výši v částce 646,- Kč, celkem tedy náleží 5.250,- Kč měsíčně. Uvedla, že se jedná o změnu, o které dosud soud nerozhodl, předpokládá, že budou doplněny správné údaje u ČSSZ, dle rodného listu její dcery a provedena oprava důchodového listu.

V daném případě se jedná o oznámení o úpravě vyplácených důchodů, toto oznámení není rozhodnutím, které má na mysli zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve svém ustanovení § 65, tedy, úkon správního orgánu, kterým se zakládají, mění ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti. Ustanovení § 70 s.ř.s. uvádí pod písm. a), že ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími a cit. oznámení takovým rozhodnutím není. Ust. § 68 s.ř.s. upravuje nepřípustnost žaloby a pod písm. e) uvádí, že žaloba je nepřípustná, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Konečně ustanovení § 46 téhož pak hovoří o tom, že soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný (odst. 1, písm. d).

Pokračování 29Ad 4/2013

Navrhovatelka již dříve soudu doručila podání, kterým žádala vydání nového osobního listu důchodového pojištění, soudu předložila vyjádření žalované ze dne 20. 5. 2011, které ovšem rovněž není rozhodnutím ve výše uvedeném smyslu, soudem byla usnesením ze dne 27. 7. 2011 vyzvána k předložení rozhodnutí, které by výše cit. ustanovení splnilo. Soudu ovšem opět předložila pouze oznámení žalované ze dne 25. 12. 2011 o úpravě vyplácených důchodů a k dožádanému Okresnímu soudu v Semilech, který byl požádán o podání poučení žalobkyni včetně výzvy k případnému předložení rozhodnutí žalované, se navrhovatelka nedostavila. Absence jakéhokoliv rozhodnutí žalované, které by mohlo být předmětem soudního přezkumu tak vedlo soud k odmítnutí podání žalobkyně z výše uvedených důvodů.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodňuje ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., když podání byla odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 19. února 2013 JUDr. Jana Kábrtová, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru