Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 21/2019 - 49Rozsudek KSHK ze dne 25.01.2021

Prejudikatura

2 As 114/2015 - 36

5 Ads 202/2016 - 29


přidejte vlastní popisek

29 Ad 21/2019-49

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci

žalobce: D. P.

proti

žalované: Česká správa sociálního zabezpečení pracoviště Hradec Králové Hradec Králové, Slezská 839 o žalobě proti rozhodnutí žalované o námitkách ze dne 6. 11. 2019, čj. X,

takto:

I. Rozhodnutí žalované o námitkách ze dne 6. 11. 2019, čj. X, se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:


I. Vymezení věci

1. Žalovaná dne 6. 11. 2019 zamítla námitky žalobce, směřující proti rozhodnutí orgánu I. stupně ze dne 12. 9. 2019, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. První rozhodnutí ve věci žalobce bylo vydáno na základě posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Hradci Králové ze dne 29. 8. 2019, podle něhož poklesla pracovní schopnost žalobce z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o 30 %.

2. Žalovaná poté v námitkovém řízení znovu posoudila zdravotní stav žalobce, vypracovala lékařský posudek a dospěla k obdobnému závěru jako orgán I. stupně.

II. Žalobní argumentace

3. Žalobce v žalobě uvedl, že má pochybnosti o úplnosti a přesvědčivosti posudku a o stanovení míry poklesu pracovní schopnosti. Je přesvědčen, že jeho zdravotní stav nebyl podrobněji zkoumán, byl sice pozván na jednání k posudkovému lékaři, ale prakticky nebylo nic projednáváno. Nebyla zhodnocena jeho celková výkonnost, pohyblivost a schopnost výkonu práce i denních aktivit.

4. Žalobce trpí lumboischiadickým syndromem L5, toto onemocnění bederní páteře se projevuje bolestivostí a omezením hybnosti bederní páteře, současně je drážděn míšní kořen (radikulární syndrom), toto způsobuje vystřelující bolesti do dolní končetiny a ochablost svalů i poruchy citlivosti končetiny. Příčinou je výhřez prolaps meziobratlové ploténky, jakékoliv aktivity jsou tak těžce omezeny a žalobce není schopen plného pracovního výkonu. V r. 2018 absolvoval první operaci, po které se situace nezlepšila, v r. 2019 byla situace ještě horší, toto vedlo k reoperaci a rehabilitaci. Posudkový lékař nevzal v úvahu, že zdravotní stav žalobce se i nadále zhoršuje, dochází k omezení pohyblivosti takovým způsobem, že není schopen déle stát na jednom místě, musí si odpočinout a posadit se, aby došlo k úlevě a možnosti další chůze.

5. Na základě uvedených skutečností je žalobce přesvědčen, že rozhodnutí žalované bylo vydáno na podkladě nedostatečně zjištěného stavu věci a navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení.

III. Jednání krajského soudu

6. Krajský soud jednal ve věci dne 7. 9. 2020, kdy konstatoval posudek Posudkové komise Ministerstva práce a soc. věcí ČR v Hradci Králové, která ho podala dne 3. 6. 2020 jako orgán k tomuto věcně i místně příslušný (§ 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění). Z jeho obsahu plyne, že komise považovala za rozhodující zdravotní postižení žalobce stav po pravostranné parciální hemilaminektomii L4/L5 v říjnu 2018 pro pravostranný lumboischiadický syndrom L5 a hernii disku, stav po rehemilaminectomii v březnu 2019 s uvolněním jizvy, odstraněním hernie a foraminotomií v průběhu kořene L5, dne 11. 3. 2020 revize etáže L4 – 5 a odstranění hernie disku. Jako další diagnozy pak PK uvedla hypotyreozu, dyslipidémii, hyperurikémii, arteriální hypertenzi a prediabetes na dietě. U žalobce pak jde o stav po incizi burzy olekranonu pro burzitidu 5/2016, stav po úrazu hlezenního kloubu vlevo 1995 a stav po odstranění ganglionu zápěstí vlevo 2018. Posudková komise popsala v posudku nálezy zejména neurologické, neurochirurgické (po hospitalizacích), rehabilitační, i praktického lékaře a dospěla k závěru, že u žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v důsledku vertebrogenních obtíží. Popsala obě provedené operace, rehabilitační léčbu a konstatovala, že pro zhoršení obtíží byla následně 11. 3. 2020 provedena revize etáže L4-5 a odstraněna hernie disku (toto již po vydání napadeného rozhodnutí). Žalobcův aktuální zdravotní stav byl přešetřen při jednání komise přítomnou neuroložkou MUDr. N. Rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla zařazena do kap. XIII, oddíl E, pol. 1 písm. b) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., míru poklesu pracovní schopnosti PK určila ve výši 20 %. Vzhledem k dalším zdravotním postižením žalobce pak provedla navýšení dle § 3 této vyhlášky o 10 %, tedy na konečných 30 %. S odkazem na znění § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pak komise konstatovala, že u žalobce se nejedná o žádný stupeň invalidity, neboť pokles jeho pracovní schopnosti nečiní alespoň potřebných 35 %. V pracovní rekomandaci pak posudkový orgán považoval za možný výkon lehké fyzicky nenáročné práce, bez dlouhých pochodů a stání, s možností změny pracovní polohy, rekomandoval i možnou rekvalifikaci na jiný druh výdělečné činnosti.

7. Žalobce namítal při jednání soudu zejména 3 operativní zákroky na stejné partii páteře, je pro něho velkým štěstím, že jeho zaměstnavatel mu mohl poskytnout lehčí práci, jinak by nemohl

Za správnost vyhotovení: I. S.

do práce vůbec nastoupit. Záhy však přesto musel opět nastoupit na pracovní neschopnost, protože propagace bolestí do dolní končetiny a celková bolest mu jakékoliv zapojení nedovolily. K svým závěrům žalobce soudu předložil pět odborných nálezů z průběhu r. 2000, v současné době podstupuje lázeňskou léčbu, která je ovšem s ohledem na jeho zdravotní stav velmi náročná. Soud konstatoval, že tyto nálezy popisují operativní zákrok z března 2020 s hospitalizací a dále neurologické nálezy o další léčbě z průběhu měsíců května a srpna.

8. Krajský soud poté přistoupil k žádosti o doplňující posudek PK, žádal podrobnější odůvodnění využití písm. b) za situace, kdy u žalobce prakticky od října 2018 trvá neuspokojivý zdravotní stav i před opakované operační zákroky. Soud též apeloval na posudkovou komisi v tom směru, aby podrobněji odůvodnila neexistenci stavu, odpovídajícího invaliditě v průběhu jednotlivých období nyní již tři roky trvajících operabilních problémů páteře.

9. Při jednání dne 25. 1. 2021 pak soud konstatoval doplňující posudek PK MPSV v Hradci Králové ze dne 11. 11. 2020. Z jeho obsahu je patrné, že posudková komise se případem žalobce zabývala podrobně, popsala jednotlivé propouštěcí zprávy hospitalizací, souvisejících s prováděním operačních zákroků páteře, dospěla k závěru, že zdravotní stav žalobce odpovídal od 6. 10. 2019 invaliditě prvního stupně, neboť rozhodující zdravotní postižení odpovídalo závažnosti, popsané v kap. XIII, oddíl E, pol. 1 písm. c) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., a zde míře poklesu pracovní schopnosti ve výši 35 %. Datum vzniku invalidity posudková komise stanovila vyšetřením MRI, které zjistilo recidivu hernie L4/5 vpravo s kompresí kořene L5 a oslabením dermatomyotomu L4 a L5. Pro zhoršení obtíží pak proběhla následně 11. 3. 2020 3. operace páteře – revize etáže L4 – 5 a odstranění disku hernie, v anamnestických údajích v neurochirurgické zprávě je uvedeno, že opětovné obtíže vznikly již v listopadu 2019. Posudková komise v závěru doplňujícího posudku uvedla, že vyhodnotila skutečnosti, které vedly k žádosti o doplnění posudku, a shledala důvody pro změnu dříve přijatého závěru.

10. Žalobce soudu při jednání dne 25. 1. 2021 sdělil, že se závěry doplňujícího posudku posudkové komise souhlasí, pověřená pracovnice žalované pak s ohledem na jeho znění ponechala rozhodnutí ve věci na úvaze soudu.

IV. Posouzení věci krajským soudem

11. Vzhledem k žalobním námitkám (viz shora bod 3 – 5) dospěl krajský soud po přezkoumání a projednání věci, po doplnění důkazního řízení, k celkem jednoznačnému závěru, že žaloba žalobce byla důvodná. Z průběhu posouzení zdravotního stavu před krajským soudem je patrné, že žalobní námitky o nedostatečném posouzení a zvážení žalobcových zdravotních obtíží, trvajících tři roky, v jejichž průběhu musel podstoupit opakované operace páteře, byly oprávněné a posudková komise po podrobném přezkoumání věci svůj posudkový závěr změnila. Soud na uvedeném závěru doplňujícího posudku PK neshledal žádné diskrepance s odbornými podkladovými nálezy, naopak, je přesvědčen, že posudková argumentace je po vydání doplňujícího posudku úplná a přesvědčivá, a to nejen co do zjištění stupně invalidity žalobce, ale i co do odůvodnění data vzniku jeho invalidity I. stupně. Posudková komise ho váže k datu opakovaného konstatování zhoršení zdravotního stavu již po dvou operacích páteře, což soud považuje za důvodné a odborně dostatečně podložené.

12. V daném případě proto nastal stav, předpokládaný ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), kdy došlo k vadě řízení, způsobující vydání rozhodnutí, nesouladného se zákonem. Po přezkoumání věci soud považuje za nepochybné, že žalobce byl v době vydání napadeného rozhodnutí žalované, a to již od 6. 10. 2019, invalidním dle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, když se jednalo o invaliditu prvního stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. Jednalo se o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %. V položce 1 písm. c) je popsáno

Za správnost vyhotovení: I. S.

středně těžké postižení páteře, jemuž zcela jistě na základě odborných nálezů a zejména konstatování žalobcova zdravotního stavu při přijetí k hospitalizacím opakovaně reálný zdravotní stav žalobce odpovídal.

13. Krajský soud s ohledem na výše uvedené skutečnosti pak rozhodnutí žalované zrušil, a to právě s odkazem na ust. § 78 odst. 1 s.ř.s., věc vrací k dalšímu řízení (odst. 4 téhož ustanovení) a ukládá žalované, aby v souladu se zněním odst. 6 tohoto ustanovení vzala v úvahu důkazy, provedené v soudním řízení, zejména pak doplňující posudek PK MPSV v Hradci Králové ze dne 11. 11. 2020 a znovu ve věci rozhodla s tím, že žalobce byl posouzen jako invalidní I. stupněm se vznikem invalidity dnem 6. 10. 2019.

V. Náklady řízení

14. Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodňuje ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s., dle něhož má právo na náhradu nákladů řízení účastník, který byl ve věci úspěšný. V daném případě jím byl žalobce, ten však žádné náklady řízení neúčtoval, soud proto vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Hradec Králové 25. ledna 2021

JUDr. Jana Kábrtová v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: I. S.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru