Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 21/2012 - 26Usnesení KSHK ze dne 16.04.2013

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Ad 21/2012-26

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce J. H., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu I. stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 25. 7. 2012 č.j. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 25.7.2012 č.j. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 25.7.2012, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 24.1.2012 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci zamítla žádost o invalidní

důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná uvedla, že žalobce nesplňuje potřebnou dobu pojištění.

Podáním doručeným soudu dne 12.4.2013 žalobce oznámil, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21.3.2013, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 29Ad 21/2012

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 16. dubna 2013

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru