Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 12/2011 - 23Usnesení KSHK ze dne 29.09.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Ad 12/2011-23

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobkyně M. J., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu třetího stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 15.2.2011 č. „x“, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 15.2.2011 č. „x“ se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 15.2.2011, kterým žalovaná změnila své rozhodnutí ze dne 2.11.2010 č.j. „x“a to tak, že od 2.12.2010 žalobkyni náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši dosud pobíraného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Trutnově ze dne 15.10.2010, podle kterého žalobkyně není invalidní pro invaliditu třetího stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 40 %.

Podáním doručeným soudu dne 16.9.2011 žalobkyně oznámila, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23.8.2011, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 29. září 2011

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru