Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 11/2013 - 37Usnesení KSHK ze dne 04.12.2013

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Ad 11/2013-37

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobkyně I. T., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu I. stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 5. 2013 č.j. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 5. 2013 č.j. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 17. 5. 2013, č.j. X, jímž žalovaná zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 13. 3. 2013, č.j. X, kterým žalobkyni zamítla žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zebezpečení Semily ze dne 27. 2. 2013, podle kterého žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 20 %.

Podáním doručeným soudu dne 3. 12. 2013 žalobkyně oznámila, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. 11. 2013, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 29Ad 11/2013

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 4. prosince 2013

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru