Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ad 1/2011 - 20Usnesení KSHK ze dne 18.05.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Ad 1/2011-20

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce R. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu prvního stupně, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 30.11.2010 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 30.11.2010 č. 680 714 1198/46091-KH-87 se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 30.11.2010, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 22.7.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci odňala od 6.9.2010 invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Trutnově ze dne 12.7.2010, podle kterého žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 30 %.

Podáním doručeným soudu dne 16.5.2011 žalobce oznámil, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15.4.2011, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 29Ad 1/2011

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 18. května 2011

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru