Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 1/2013 - 37Usnesení KSHK ze dne 18.03.2013

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29A 1/2013-37

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kábrtovou ve věci žalobce B. R., zast. Mgr. Janem Lipavským, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135 proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3, o žalobě proti rozhodnutím ze dne 17. 1. 2013 č.j. CPR-13181/ČJ-2012-930310-V243 a ze dne 18.1.2013 č.j. CPR-13181-1/ČJ-2012-930310-V243, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutím žalované ze dne 17.1.2013 č.j. CPR-13181/ČJ-2012-930310-V243 a ze dne 18.1.2013 č.j. CPR-13181-1/ČJ-2012-930310-V243 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 26.9.2012 krajskému soudu se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované výše označené, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytových agend č.j. KRPH-89119-20/ČJ-2012-050026-SV ze dne 19.9.2012. Tímto rozhodnutím bylo žalobci uloženo správní vyhoštění z území členských států EU a zároveň mu bylo uloženo nahradit náklady řízení, spojené s řízením o právním vyhoštění paušální částkou 1.000,- Kč

Podáním doručeným soudu dne 15.3.2013 zástupce žalobce oznámil, že bere žalobu v celém jejím rozsahu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 18. března 2013

JUDr. Jana Kábrtová, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru