Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cad 82/2009 - 24Usnesení KSHK ze dne 19.10.2010


přidejte vlastní popisek

28 Cad 82/2009-24

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně V. P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o plný invalidní důchod, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 14.12.2009 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14. prosince 2009 č. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 14.12.2009, kterým jí žalovaná pro nesplnění podmínek ust. § 38 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění zamítla žádost o plný invalidní důchod. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Jičíně ze dne 4.12.2009, podle kterého žalobkyně není plně ani částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 25 %.

Podáním doručeným soudu dne 18.10.2010 žalobkyně oznámila, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23.9.2010 bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování
28 Cad 82/2009

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 19. října 2010

JUDr. Marcela Sedmíková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru