Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Az 9/2011 - 35Usnesení KSHK ze dne 10.06.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28 Az 9/2011-35

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobce: B. B., zast. Ing. B. M., zmocněncem, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.1.2011, č.j. OAM-336/VL-07-PA03-R2-2008, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.1.2011, č.j. OAM-336/VL-07-PA03-R2-2008 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou brojil žalobce proti rozhodnutí označenému v záhlaví tohoto usnesení, kterým mu správní orgán neudělil mezinárodní ochranu. Podáním doručeným soudu dne 10.6.2011 oznámil, že po pečlivém zvážení situace se rozhodl vzít žalobu v plném rozsahu zpět. Požádal krajský soud o zastavení řízení. Vzhledem k tomu jasnému projevu vůle soud řízení podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s.ř.s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Pokračování
28 Az 9/2011

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 10. června 201

JUDr. Marcela Sedmíková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru