Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Az 59/2010 - 42Usnesení KSHK ze dne 16.02.2011

Prejudikatura

8 Azs 21/2009 - 91


přidejte vlastní popisek

28Az 59/2010-42

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně: K. K. M., zast. opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, 190 00 Praha 9, právně zast. Mgr. Janem Lipavským, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové proti žalovanému: Ministerstvo vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 9. 2010, č.j. OAM-143/LE-05-P08-2009, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 9. 2010 č.j. OAM-143/LE-05-P08-2009 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se včas podanou žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto usnesení, kterým jí nebyla udělena mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 23.12.2010 soudu oznámil, že žalobkyně dne 9. 11. 2010 svévolně opustila pobytové středisko, a tak není známo místo jejího současného pobytu. Právní zástupce žalobkyně ve svém podání ze dne 20. 1. 2011 potvrdil, že ani jemu se nepodařilo žalobkyni zkontaktovat a zjistit její aktuální místo pobytu. Soud dne 26. 1. 2011 následně ověřil tuto informaci dotazem na Ministerstvo vnitra, odbor azylové amigrační politiky, pracoviště Kostelec nad Orlicí a na databázi žalovaného s týmž zjištěním. Žalobkyně do doby současné soud nekontaktovala, nesdělila místo svého aktuálního pobytu na území republiky, které je tak i nadále neznámé.

Skutečnosti soudem popsané tak umožňují připustit stav, kdy byly vyčerpány všechny reálně dostupné možnosti ke zjištění místa pobytu žalobkyně, když se jí nepodařilo zjistit ani za součinnosti s advokátem a dalšími kompetentními orgány, přičemž je nyní možné učinit závěr, že přesné místo pobytu i přes snahu soudu známo není. Žalobkyně se nezdržuje v místě hlášeného pobytu, jeho změnu soudu neoznámila, takto nečinná je zjevně i ve vztahu k soudem ustanovenému zástupci, jak lze ověřit z jeho reakce ze dne 20. 1. 2011. K obdobnému případu se vyjádřil Nejvyšší správní soud v Brně např. v rozhodnutí ze dne 25. 2. 2004, čj. 2 Azs 16/2004 - 45: „Smyslem ustanovení § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 519/2002 Sb., je umožnit soudům nezabývat se meritorně azylovými žalobami těch žalobců, kteří již zmizeli ze zorného pole orgánů veřejné moci České republiky a kteří již pravděpodobně nejsou v dosahu jurisdikce České republiky.“

Při shrnutí výše zachycených informací a nezměněné situaci je zřejmé, že v projednávané věci došlo fakticky k naplnění situace zakotvené v ust. § 33 písm. e) zákona o azylu, kdy soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil. Soud tedy v kontextu s výše uvedeným řízení ve věci podle § 47 písm. c) s.ř.s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s.ř.s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 16. února 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru