Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Az 44/2010 - 69Usnesení KSHK ze dne 06.06.2011

Prejudikatura

8 Azs 21/2009 - 91


přidejte vlastní popisek

28Az 44/2010-69

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobce: D. A., poslední známá adresa Pobytové středisko Ministerstva vnitra České republiky, Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí, zast. opatrovníkem Mgr. Ondřejem Rejskem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Buzulucká 431, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.8.2010, č. j. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.8.2010 č.j. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Ondřeje Rejska, v souvislosti s ustanovením jeho osoby opatrovníkem žalobci, který je neznámého pobytu, se určuje částkou 600,-- Kč a bude vyplacena z prostředků Krajského soudu v Hradci Králové na účet advokáta č. 1002126891/2700 ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou shora uvedené rozhodnutí žalovaného, kterým mu nebyla udělena mezinárodní ochrana dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Při pokusu doručit žalobci předvolání k jednání krajský soud z informace poskytnuté Policií České republiky, inspektorátem cizinecké policie v Kostelci nad Pokračování
28Az 44/2010

Orlicí ze dne 28.4.2011 zjistil, že žalobce dne 1.4.2011 svévolně opustil Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí bez udání adresy a jeho současné místo pobytu není známo. Soud následně dne 11.5.2011 a aktuálně dne 6.6.2011 ověřil tuto informaci dotazem na databázi žalovaného s týmž zjištěním. Dále byl soudem učiněn pokus o doručení písemnosti i na adresu Praha 4, Pod Pramenem 4/1504, kde se žalobce měl v minulosti zdržovat při dlouhodobém opuštění pobytového střediska. Soudu se však ani na tuto adresu nepodařila doručit zásilka s tím, že na uvedené adrese je žalobce neznámý. Žalobce do doby současné soud nekontaktoval, nesdělil místo svého aktuálního pobytu na území republiky, které je tak i nadále neznámé.

Vzhledem k tomu, že nelze zjistit pobyt žalobce, nezbylo soudu než řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného zastavit podle § 33 písm. b) zákona o azylu. Tento postup umožňuje ust. § 47 písm. c) s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s.ř.s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Krajský soud ustanovenému advokátovi Mgr. Ondřeji Rejskovi přiznal odměnu v čátce 600,-- dle § 7 a § 9 odst. 5 vyhl.č. 177/1996 Sb. a režijní paušál za jeden úkon dle § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb., v souvislosti s ustanovení jeho osoby opatrovníkem žalobce, který je neznámého pobytu. Řádně účtovaná odměna byla soudem přiznána a bude vyplacena dle požadavku advokáta na jeho účet č. 1002126891/2700. Advokát není plátcem daně z přidané hodnoty.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 6. června 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru