Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Az 17/2011 - 39Usnesení KSHK ze dne 17.08.2011

Prejudikatura

8 Azs 21/2009 - 91


přidejte vlastní popisek

28Az 17/2011-39

B000421

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně: S. R., zast. Organizací pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, 190 00 Praha 9 proti žalovanému: Ministerstvo vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne „x“, č. j. „x“, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne „x“ č.j. „x“ s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou žalobou proti rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto usnesení, kterým žalobkyni nebyla udělena mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), se zástupce žalobkyně domáhal jeho přezkoumání.

Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobkyně).

Dne 26.7.2011 soud dotazem na databázi žalovaného zjistil, že žalobkyně dne 16.7.2011 opustila pobytové středisko a její aktuální místo pobytu není známo. Pro úvahu o případném postupu dle § 33 písm. b) zákona o azylu učinil krajský soud dotaz na Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, pracoviště Kostelec nad Orlicí a z odpovědi zjistil, že poslední informace o žalobkyni je z 17.6.2011, kdy výše jmenovaná odešla na dlouhodobé opuštění pobytového střediska, ze kterého se měla vrátit 15.7.2011, ale neučinila tak. Soud se stejným dotazem kontaktoval zástupce žalobkyně Organizaci pro pomoc uprchlíkům, který soudu sdělil, že ztratil se žalobkyní kontakt poté, co se nevrátila z dlouhodobé propustky a její pobyt mu není znám. Žalobkyně do doby současné soud nekontaktovala, nesdělila místo svého aktuálního pobytu na území republiky, které je tak i nadále neznámé.

Vzhledem k tomu, že nelze zjistit pobyt žalobkyně, nezbylo soudu než řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného zastavit podle § 33 písm. b) zákona o azylu. Tento postup umožňuje ust. § 47 písm. c) s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s.ř.s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 17. srpna 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru