Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Az 15/2017 - 40Usnesení KSHK ze dne 12.03.2018

Prejudikatura

4 Ads 37/2004


přidejte vlastní popisek

28 Az 15/2017-40

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Konečnou ve věci

žalobce: O. Ch.

státní příslušnost Ukrajina k pobytu hlášen na adrese Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1000

toho časuna propustku na adrese: P., H. 2577/7 proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3, Praha 7

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2017, OAM-257/ZA-ZA11-K10-2017

takto:

I.
Žaloba se odmítá.

II.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal přezkoumání a zrušení výše uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž mu žalovaný neudělil mezinárodní ochranu dle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Žaloba obsahovala pouze obecné formální náležitosti podání a výčet paragrafů příslušného zákona, které měl žalovaný porušit. Žalobce uvedl, že žaloba bude doplněna za pomoci právního zástupce, o jehož ustanovení současně požádal.

Krajský soud žalobce následně usnesením ze dne 4. 12. 2017, čj. 28 Az 15/2017-33, vyzval k vyplnění formuláře o majetkových poměrech, aby mohl posoudit, že nemá dostatečné prostředky na právní zastoupení (§ 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“). Na tuto výzvu (doručenou mu dnem 18. 12. 2017) žalobce nereagoval. Usnesením ze dne 6. 2. 2018, čj. 28 Az 15/2017-38, proto krajský soud žádost žalobce o ustanovení zástupce zamítl a současně jej vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení doplnil a upřesnil svoji žalobu v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 a 2 s. ř. s. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podaná žaloba nemá zákonem požadované náležitosti ve smyslu § 71 odst. 1 a 2 s. ř. s., neboť neobsahuje žalobní body, z nichž by bylo patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné. Krajský soud dále uvedl, že žalobu, která obsahuje prostý výčet paragrafů příslušného zákona, případně jejich parafrázi bez jakékoliv specifikace a odůvodnění, nelze považovat za žalobu způsobilou k projednání, přičemž těmito nedostatky trpí i žalobcem podaná žaloba. Současně žalobce poučil, že pokud ve stanovené lhůtě nevyhoví výzvě soudu a nedoplní žalobu ve smyslu

Za správnost vyhotovení: R.V.

daného poučení, že soud žalobu odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Uvedené usnesení bylo žalobci doručeno dnem 18. 2. 2018.

Lhůta pro doplnění žaloby uplynula marně dnem 1. 3. 2018 a do dnešního dne žalobce na výzvu soudu nijak nereagoval a žalobu nedoplnil.

Vzhledem k tomu, že žalobce na uvedenou výzvu řádně nereagoval a tedy ve smyslu ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. přes výzvu soudu vady podání neodstranil, nezbylo soudu, než v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. návrh odmítnout. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., kdy v případě, že došlo k odmítnutí žaloby, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 12. března 2018

Mgr. Helena Konečná v. r

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: R.V.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru