Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Az 12/2011 - 106Usnesení KSHK ze dne 06.09.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28Az 12/2011-106

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobce O. G., pravně zast. Mgr. Irenou Zelenkovou, advokátkou se sídlem nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 proti žalovanému Ministerstvu vnitra České republiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, o žalobě žalobkce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15.2.2011, č.j. OAM-205/VL-07-ZA12-2009, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15.2.2011, č.j. OAM-205/VL-07-ZA12-2009 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky Mgr. Ireny Zelenkové se určuje částkou 6.300,- Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Hradci Králové do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na učet advokátky.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou shora uvedené rozhodnutí žalovaného, kterým mu nebyla udělena mezinárodní ochrana podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Podáním doručeným soudu dne 6.9.2012 právní zástupkyně žalobce oznámil, že bere žalobu v plném rozsahu zpět. Vzhledem k tomu jasnému projevu vůle soud řízení podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s.ř.s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Ustanovená advokátka požadovala odměnu za tři úkony právní služby. První úkon honorovaný částkou 2100,-Kč (§ 12a odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb.) - převzetí a Pokračování
28 Az 12/2011

příprava zastoupení, druhým úkonem pak doplnění kasační stížnosti. Třetím úkonem požadovaným uhradit v téže výši bylo zpětvzetí žaloby. Krajský soud tak ustanovené advokátce přiznal odměnu za tři úkony právní služby ve výši 6.300,- Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif]. Advokátka není plátcem DPH. Celková účtovaná a soudem důvodně přiznaná odměna je ve výši 6.300,- Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Krajského soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet advokátky č. 2102017240/2700.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Hradci Králové dne 6. září 2012

JUDr. Marcela Sedmíková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru