Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 6/2011 - 30Usnesení KSHK ze dne 03.08.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28Ad 6/2011-30

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně I. B., zast. JUDr. Josefem Šlerkou, advokátem se sídlem Nerudova 37, Hradec Králové, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu II. stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 10.12.2010 č.j. „x“, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 10.12.2010 č.j. „x“ se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Zástupce žalobkyně napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 10.12.2010, kterým jí žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 23.4.2010 č.j. „x“. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobkyni snížila od 14.6.2010 výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně podle ust. § 56 odst. 1 písm. d) a ustanovení § 41 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové ze dne 30.10.2009, podle kterého je žalobkyně pouze částečně invalidní (od 1.1.2010 se jedná o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně), neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 35 %.

Podáním doručeným soudu dne 28.7.2011 zástupce žalobkyně oznámil, že bere žalobu zpět a požádal o zastavení řízení. Na základě uvedených skutečností soud před jednáním ve věci samé řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 3. srpna 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru