Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 5/2011 - 34Usnesení KSHK ze dne 07.09.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28Ad 5/2011-34

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně D. N., zast. JUDr. Dušanem Divišem, advokátem se sídlem Ulrichovo nám. 737, 500 02 Hradec Králové proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu I. stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 8.12.2010 č.j. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8.12.2010 č.j. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Zástupce žalobkyně napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 8.12.2010, kterým žalovaná zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 4.8.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobkyni odňala od 14.9.2010 invalidní důchod podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov ze dne 22.7.2010, podle kterého žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 20 %.

Podáním doručeným soudu dne 6.9.2011 zástupce žalobkyně oznámil, že bere žalobu v celém rozsahu zpět a požádal o zastavení řízení. Na základě uvedených skutečností soud před jednáním ve věci samé řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.).

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Pokračování 28Ad 5/2011

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 7. září 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru