Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 3/2011 - 66Usnesení KSHK ze dne 25.05.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28 Ad 3/2011-66

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobce S. K., zast. JUDr. Miloslavem Tuzarem, advokátem se sídlem Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invalidní důchod, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 9.11.2010 č.j. „x“, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9.11.2010 č. „x“ se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna ustanoveného advokáta JUDr. Miloslava Tuzara se určuje částkou 4.888,-- Kč a bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Hradci Králové do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 9.11.2010, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 28.5.2010 č.j. „x“. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci zamítla žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zebezpečení Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.2.2010, podle kterého je žalobce od 1.1.2010 invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 70 %, ale nesplňuje podmínky § 6 vyhl.č. 359/2009 Sb.

Při jednání soudu dne 25.5.2011 žalobce prohlásil, že bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 28 Ad 3/2 011

Krajský soud rozhodl o odměně dle § 7 odst. 2 v souvislosti s § 9 odst. 2 podle vyhl.č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále advokátní tarif). Zde se za tarifní hodnotu (mimo jiné rovněž ve věcech sociálního zabezpečení) považuje částka 1.000,--Kč, přičemž sazba mimosmluvní odměny z tarifní hodnoty přes 500,--Kč do 1.000,--Kč činí 500,--Kč. Ze spisu je zřejmé, že v souvislosti s tímto konkrétním řízením poskytl advokát žalobci služby stanovené v § 11 odst. 1 písm. b), c), d), g) vyhlášky, konkrétně první porada s klientem včetně převzetí a příprava zastoupení, další porada s klientemm přesahující jednu hodinu, písemné doplnění žaloby, účast na jednání před soudem, tedy ve prospěch žalobce provedl čtyři úkony. Tomu ostatně odpovídá vyúčtování ze dne 25.5.2010, kdy advokát požaduje odměnu za čtyři úkony a čtyři paušální náhrady po 300,--Kč dle § 13 odst. 3 dle advokátního tarifu, dále cestovné za cestu z Rychnova nad Kněžnou do Hradce Králové a zpět ve výši 473, 46 Kč a rovněž náhradu za promeškaný čas strávený na cestě k jednání soudu a zpět (4 ½x hod)

výši 400,-- Kč dle § 14 advokátního tarifu. Výše odměny (bez zohlednění platby DPH) tak dle vyhl.č. 177/1996 Sb., v platném znění činí 4.073,46 Kč. Zástupce žalobce osvědčil v souladu s povinností uloženou v § 14a odst. 1 advokátního tarifu skutečnost, že je registrován plátcem daně z přidané hodnoty. Celková výše odměny při zohlednění platby DPH ve výši 20% (816,69 Kč) tak činí 4.888,--Kč.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 25. května 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru