Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 20/2010 - 22Usnesení KSHK ze dne 18.05.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28 Ad 20/2010-22

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobce J. E., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu I. stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 1.12.2010 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 1.12.2010 č. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 1.12.2010, kterým jí žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 12.5.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobkyni odňala od 22.6.2010 invalidní důchod dle podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) za použití ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov ze dne 30.4.2010, podle kterého žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 10 %.

Podáním doručeným soudu dne 13.5.2011 žalobkyně oznámila, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15.4.2011, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 28 Ad 20/2010

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 18. května 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru