Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 17/2010 - 26Usnesení KSHK ze dne 28.04.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28 Ad 17/2010-26

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobce V. C., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invalidní důchod, k žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 8.7.2010 č. X, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8.7.2010 č. X se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 8.7.2010, kterým mu žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 12.4.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobci odňala dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) za použití ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění invalidní důchod. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek o invaliditě ČSSZ ze dne 8.6.2010, podle kterého žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 20 %.

Podáním doručeným soudu dne 26.4.2011 žalobce oznámil, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4.4.2011, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Pokračování 28 Ad 17/2010

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 28. dubna 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru