Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 11/2011 - 11Usnesení KSHK ze dne 23.03.2011

Prejudikatura

29 Ca 41/2004 - 31


přidejte vlastní popisek

28 Ad 11/2011-11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně A. Z., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o neúplném podání žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 13.12.2010 č.j. X, takto:

I. Podání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 7.2.2011 bylo Krajskému soudu v Hradci Králové doručeno prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení Praha (dále jen ČSSZ) rozhodnutí ze dne 13.12.2010. Tímto rozhodnutím byly zamítnuty námitky žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí ČSSZ ze dne 9.6.2010 čj. X. Jelikož nebyla připojena žaloba, krajský soud kontaktoval přímo ČSSZ Praha, která potvrdila, že jí bylo od žalobkyně zasláno toliko rozhodnutí bez řádné žaloby. Tento úkon vyhodnotila jako záměr žalobkyně domáhat se u soudu přezkoumání rozhodnutí ze dne 13.12.2010.

Za této situace zákon předpokládá, že soud podatele vyzve usnesením k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen ( § 37 odst. 5 s.ř.s.).

Soud pisatelku v souladu s ust. shora citovaným vyzval k odstranění vad podání usnesením vydaným dne 15.2.2011, poučil ji o nezbytném rozsahu doplnění a následcích její případné nečinnosti, které spočívají v odmítnutí podání. Dle sdělení poštovní doručovatelky byla výzva soudu pisatelce vložena do domovní schránky dne 21.2.2011, leč do doby současné vady podání neodstranila ani neučinila žádné kroky, ze kterých by bylo lze dovodit, že má v úmyslu neúplné podání doplnit.

Z důvodů její nečinnosti je soud přesvědčen, že nastala situace předpokládaná zákonem a v řízení nelze pro neodstranění vad podání pokračovat. Podání tak bylo s odkazem na ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. a v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s odmítnuto.

Výrok o nákladech řízení vychází z ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., kdy při případ zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby nemá žádný z účastníků právo na jejich náhradu.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 23. března 2011

JUDr. Marcela Sedmíková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru