Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 10/2011 - 5Usnesení KSHK ze dne 23.03.2011

Prejudikatura

2 Azs 15/2007

Nad 79/2004 - 1


přidejte vlastní popisek

28 Ad 10/2011-5

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobce: M. Z., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 4. března 2011 č. x, takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Žalobce sepsal dne 18. března 2011 podání označené jako „žaloba na nepřiznání invalidního důchodu“. Domáhá se nového posouzení svého zdravotního stavu a následného přiznání invalidního důchodu. Krajskému soudu v Hradci Králové byla písemnost doručena dne 21.3.2011.

Podle ust. § 7 odst. 2 zák.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Podle ust. § 7 odst. 3 s.ř.s., ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. Podle ust. § 7 odst. 6 s.ř.s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

Z výpisu z technologického centra Ministerstva vnitra České republiky s datem 22.3.2011 zdejší krajský soud zjistil, že žalobce má trvalé bydliště v Mostě, tedy v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ve smyslu shora citovaného ustanovení je tak k projednání věci důchodového pojištění žalobce místně příslušný tento soud.

Místo výkonu trestu odnětí svobody není dle ustálené soudní judikatury místem, v jehož obvodu se žalobce zdržuje, jelikož se nejedná o místo pobytu, které by si dobrovolně zvolil. Pro daný případ lze odkázat na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2004, čj. Nad 79/2004-25, ve kterém dospěl Nejvyšší správní soud k tomuto závěru: „Za bydliště fyzické osoby podle ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. je nutno považovat místo, kde tato osoba bydlí s úmyslem se zde zdržovat trvale. Určení místní příslušnosti podle druhého pravidla zde uvedeného, tj. podle místa, kde Pokračování 28Ad 10 /2011

se navrhovatel zdržuje, se uplatní teprve tehdy, když místní příslušnost nelze určit

podle pravidla prvého, a to např. proto, že v České republice neexistuje žádné místo, kde by navrhovatel bydlel s úmyslem zdržovat se trvale. Skutečnost, že navrhovatel je ve výkonu trestu odnětí svobody, nemá na určení místa jeho bydliště vliv, neboť z žádných skutečností nelze usuzovat, že by ve věznici bydlel s úmyslem dlouhodobě či trvale se zde zdržovat. „

Nad rámec výše uvedeného cítí krajský soud potřebu upozornit žalobce na „novou“ právní úpravu týkající se možnosti podání žalob ve věcech důchodového pojištění. Podle ust. § 88 odst. 1 zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění platném od 1.ledna 2010 - stručně řečeno – je možné napadnout rozhodnutí správního orgánu žalobou u správní soudu (§ 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s.) teprve poté, kdy proběhne tzv. námitkové řízení.

Ostatně na rozhodnutí ze dne 4. března 2011, které žalobce připojil ke svému podání, je řádné poučení ve směru postupu shora (lhůta pro včasné podání námitek a místo podání) připojeno. Bude-li chtít žalobce nadále v řízení pokračovat, je namístě, aby se s obsahem poučení seznámil a v jeho intencích dále postupoval.

Proto Krajský soud v Hradci Králové podle ust. § 7 odst. 6 s.ř.s postoupil věc k projednání soudu místně příslušnému.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové 23. března 2011 JUDr. Marcela Sedmíková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru