Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ad 1/2012 - 25Usnesení KSHK ze dne 17.05.2012

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

28Ad 1/2012-25

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Sedmíkovou ve věci žalobkyně M. L., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o invaliditu I. stupně, k žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 17.10.2011 č.j „x“, takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 17.10.2011 č.j. „x“ se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla včas podanou žalobou rozhodnutí žalované ze dne 17.10.2011, kterým jí žalovaná zamítla námitky proti jejímu rozhodnutí ze dne 22.8.2011 č.j. „x“. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobkyni odňala od 24.9.2011 invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění. V odůvodnění rozhodnutí odkázala na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení Jičín ze dne 8.8.2011, podle kterého žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 20 %.

Podáním doručeným soudu dne 17.5.2012 žalobkyně oznámila, že po seznámení se s posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25.4.2012, bere žalobu zpět.

Na základě uvedených skutečností soud řízení zastavil dle ust. § 47 písm. a) s.ř.s.

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3, věta první s.ř.s.). Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu v Brně, který o ní bude rozhodovat. Nemá-li účastník vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Hradci Králové dne 17. května 2012

JUDr. Marcela Sedmíková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru