Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 A 16/2016 - 30Usnesení KSHK ze dne 20.07.2017

Prejudikatura

1 As 47/2011 - 75


přidejte vlastní popisek

28A 16/2016 - 30

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Helenou Konečnou ve věci žalobce P. Ž. nar. X, bytem v X, zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem AK v Praze 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 2. 2016, čj. KUKHK-7897/DS/2016/Er

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl jako opožděné odvolání žalobce do rozhodnutí Městského úřadu Náchod (dále také jen "správní orgán I. stupně“) ze dne 13. 7. 2015, čj. 4637/15/DSH/VF, zn. KS 1116/2015 DSH/VF, kterým byl uznán vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 125c odst. 4 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souvislosti s porušením ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Za to mu byla uložena pokuta ve výši 1.500,- Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.

Žaloba nemohla být projednána a musela být odmítnuta z následujících důvodů.

Krajský soud z úřední činnosti zjistil, že žalobce podal u zdejšího soudu žalobu proti témuž rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 2. 2016, čj. KUKHK-7897/DS/2016/Er, a to již dne 10. 5. 2016. Tato předchozí žaloba je vedena pod sp. zn. 51 A 7/2016. Ve zmíněné věci sp. zn. 51 A 7/2016 bylo sice v mezidobí vydáno usnesení o zastavení řízení (dne 6. 6. 2016, čj. 51 A 7/2016-21). Toto usnesení bylo následně zrušeno usnesením zdejšího soudu ze dne 2. 8. 2016, čj. 51 A 7/2016-35 (dne 4. 8. 2016 nabylo právní moci) a kasační stížnost podaná proti usnesení o zastavení řízení byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2016, čj. 1 As 160/2016-15, odmítnuta. V současnosti tedy řízení ve věci vedené pod sp. zn. 51 A 7/2016 nadále pokračuje.

Ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) upravuje překážku litispendence. Podle tohoto ustanovení soud usnesením odmítne návrh (žalobu), jestliže o téže věci již řízení u soudu probíhá. Pro posouzení vzniku překážky již probíhajícího řízení je přitom ve smyslu § 32 s. ř. s. rozhodné, kdy žaloby došly soudu. Jelikož řízení ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 51 A 7/2016 bylo zahájeno žalobou ze dne 10. 5. 2016 doručením soudu téhož dne, je zřejmé, že řízení vedené pod sp. zn. 28 A 16/2016, zahájené doručením žaloby soudu dne 27. 6. 2016, trpělo od počátku nedostatkem podmínky řízení spočívajícím v překážce litispendence, jelikož řízení o totožné věci bylo zahájeno již žalobou doručenou soudu dne 10. 5. 2016 a vedeno pod sp. zn. 51 A 7/2016.

Přestože v první zahájené věci bylo řízení po určitou dobu zastaveno (jak je popsáno shora), usnesení o zastavení řízení bylo následně pravomocně zrušeno. Soud přitom posuzuje existenci překážky litispendence podle stavu v době vydání usnesení o odmítnutí žaloby, a ta tedy zrušením usnesení o zastavení řízení ve věci 51 A 7/2016, odstraněna nebyla.

Druhým důvodem pro odmítnutí žaloby je pak skutečnost, že žaloba vedená pod sp. zn. 28 A 16/2016 je opožděná. Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. V projednávaném případě žádný zvláštní zákon jinou lhůtu nestanoví, a uplatní se proto obecná dvouměsíční lhůta od doručení rozhodnutí.

Ze správního spisu vyplývá a sám žalobce v žalobě uvedl, že rozhodnutí žalovaného o odvolání ze dne 29. 2. 2016, čj. KUKHK-7897/DS/2016/Er, mu bylo doručeno dne 10. 3. 2016. Dvouměsíční lhůta pro podání žaloby tak uplynula dne 10. 5. 2016 (ostatně v tento den byla včas podána první žaloba) a žalobce zaslal tuto druhou žalobu prostřednictvím datové schránky soudu až dne 27. 6. 2016 (téhož dne byla soudu rovněž dodána). Nezbývá tedy než uzavřít, že druhá žaloba byla podána opožděně.

V daném případě tak nebyly splněny podmínky pro vydání rozhodnutí ve věci samé a krajského soudu nezbylo, než pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení a opožděnost podanou žalobou ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. odmítnout

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 54 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, který o ní také rozhoduje.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Hradec Králové 20. červenec 2017

Mgr. Helena Konečná v. r.
samosoudkyně

Za spravnost vyhotovení R. V.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru